กศน.สตูล เติมความรู้สู่ชุมชน สร้างฐานชีวิต-อาชีพที่มั่นคง

จังหวัดสตูล เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ซึ่งแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล มุ่งส่งเสริมให้ประชากรได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มุ่งจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สำนักงาน กศน. และยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล มุ่งขยายการบริการด้านการศึกษาทั้งเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ กศน.สู่ชุมชนในจังหวัดสตูลอย่างมีประสิทธิภาพ

กศน.สตูล จัดนิทรรศการการศึกษาสถาบันปอเนาะ-กลุ่มชาติพันธุ์ อูรักลาโว้ย

นอกจากนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ยังสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนกลุ่มด้อยโอกาสทางการศึกษาซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่เกาะ กลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ชาวอูรักลาโว้ย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกลุ่มประชากร พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง บริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการ

ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา

นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่องโดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดจิตสาธารณะ พร้อมเป็นอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ส่งผลในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมอบรมโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, กิจกรรมประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประกอบด้วย การคัดสรรชุมชนจิตอาสาดีเด่น การประกวดจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบ และการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา และกิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2565

คณะผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

นโยบายสำคัญของสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ในปี 2565 มุ่งจัดการเรียนการสอนให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความหลากหลายทั้งช่วงอายุ ชั้นเรียน และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ให้สามารถเรียนรู้ด้วยกันและจบการศึกษาได้

นอกจากนี้ กศน.ตำบล และ กศน.อำเภอ ยังส่งเสริมนักเรียน กศน.คิดค้นนวัตกรรมจากภูมิปัญญาที่สามารถใช้จริง มีประโยชน์ เช่น เครื่องปอกผลไม้อเนกประสงค์, เครื่องซักล้าง ปั่นเพื่อสุขภาพ ฯลฯ

นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

เครื่องซัก ล้าง ปั่นเพื่อสุขภาพ

ชุมชนพื้นที่ตำบลขอนคลาน และตำบลทุ่งบุหลัง ในอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล อยู่ติดชายฝั่งทะเลอันดามัน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงหอย และหาหอยจากธรรมชาติเพื่อนำไปขาย หอยที่จับได้มักมีดินขี้โคลนติดเป็นจำนวนมาก ต้องล้างทำความสะอาดด้วยการถูหรือขูดออก ที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งบางครั้งการล้างเปลือกหอยอาจจะบาดมือเป็นแผลได้

นายธานี ชูนวน นางสาวสาธิรา เตะตู และ นางสาวกิตติยา กะหวัง นักเรียน กศน.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดออกแบบเครื่องซัก ล้าง ปั่นเพื่อสุขภาพ โดย นายสมบูลย์ คอยอาสา และ นายสมศักดิ์ แคยิหวา ครู กศน.ตำบล เป็นที่ปรึกษาโครงการ ภายใต้การสนับสนุนจาก นายอาดำ ลิงาลาห์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า

มุมการศึกษาตลอดชีวิตในห้องสมุด กศน.

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ นักศึกษา กศน.อำเภอทุ่งหว้า ได้แรงบันดาลใจจากการศึกษาเครื่องล้างหอยแบบมือหมุน โดยมีแนวคิดว่า ถ้ามีเครื่องล้างหอยก็จะทำให้การล้างหอยมีความรวดเร็วขึ้นก่อนนำมาต้มขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป จึงได้วางแผนและศึกษาโครงงานเครื่องล้างหอยแบบหมุนมือขึ้น โดยยึดหลักแรงหมุนและแรงเสียดทานของเครื่องซักผ้ามาจำลองทำและทดลองดู ปรากฏว่าได้ผล ทำให้ตัวหอยสะอาดได้อย่างรวดเร็ว ไม่เสี่ยงกับการโดนเปลือกหอยบาดมืออีกด้วย นอกจากการล้างหอยแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องซักผ้าหรือเครื่องปั่นผ้าให้แห้ง และใช้เป็นเครื่องออกกำลังกายได้อีกด้วย

รถห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กศน.อำเภอมะนัง

หลักการทำงานของเครื่องซัก ล้าง ปั่นเพื่อสุขภาพ มุ่งใช้กำลังขับโดยใช้มือหมุน หรือการขับเคลื่อนจากการปั่นจักรยานขับเคลื่อนแกนเพลาให้หมุนแล้วอาศัยแรงเหวี่ยงจากการหมุนแกนเพลา เพื่อช่วยซักผ้าซึ่งอยู่ในตะกร้าได้เหมือนกับเครื่องซักผ้าทั่วไป หลักการทำงานดังกล่าวสามารถปั่นผ้าให้แห้งได้ แนวคิดนี้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ตัวแทนนักศึกษา ครู และผู้บริหาร กศน.อำเภอทุ่งหว้า คาดหวังว่าแนวคิดจะช่วยแก้ปัญหาของคนในชุมชนให้มีความสะดวกในการทำงานด้านอาชีพต่างๆ สามารถลดเวลาการทำงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ชื่นชมผลงานนักศึกษา กศน.

ส่งความรู้ผ่าน รถห้องสมุดเคลื่อนที่

อ่านหนังสือ เปิดความคิดชีวิตเปลี่ยน

ในอดีต เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปจะเข้าไปศึกษาหาความรู้จากห้องสมุดประชาชน เพื่ออ่านหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร และสื่ออื่นๆ แต่ทุกวันนี้ เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปห่างเหินการอ่านหนังสือ แต่หันไปค้นหาข้อมูลความรู้ ความบันเทิง และข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสมาร์ทโฟน

กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงการอ่านได้มากขึ้น จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยดัดแปลงรถซาเล้งเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดย กศน.อำเภอมะนัง ได้รับการบริจาครถจักรยานยนต์ จาก นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล เขต 2 และได้รับเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากศิษย์เก่า กศน. นำมาใช้ตกแต่งรถซาเล้งเพื่อนำไปให้บริการพี่น้องประชาชนตามสถานที่ต่างๆ ในเขตอำเภอมะนัง เช่น กิจกรรมอำเภอยิ้ม โครงการบ้านสู่ชุมชน และตลาดนัดชุมชน

เครื่องซัก ล้าง ปั่นเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบัน รถห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กศน.อำเภอมะนัง เริ่มเป็นรู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะที่หลาดสวนไผ่ วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง 7) เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น. โดย นางสาวนริศรา พงศ์หลง บรรณารักษ์ กศน.อำเภอมะนัง ได้นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่มาจอดทั้งวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้ามาอ่านหนังสือที่จัดเตรียมไว้ภายในรถ เช่น หนังสือนิทาน หนังสือด้านการเกษตร สาระสุขภาพ สมุนไพรแก้โรค นิตยสารบันเทิง

นอกจากนี้ กศน.อำเภอมะนัง ยังเปิดสอนเรื่องการร้อยสร้อยลูกปัด สำหรับใช้คล้องแมส กิจกรรมระบายสี ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กเยาวชนจำนวนมาก โครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลของ กศน.อำเภอมะนัง ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร แต่สามารถขยายบริการส่งเสริมการอ่านเข้าถึงเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล, กศน.อำเภอมะนัง, กศน.อำเภอทุ่งหว้า, สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล, สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ