มทร.สุวรรณภูมิ จับมือสถานประกอบการพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และ นางสาววราพร ละมูลตรี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ และเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรหลักในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)