คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย จับมือ กศน.นาไม้ไผ่ ถ่ายทอดความรู้ “การแปรรูปกล้วย” สร้างอาชีพสร้างรายได้ในยุคโควิด-19

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ “การแปรรูปกล้วย” เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบรสต่างๆ ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก และวุ้นกรอบกล้วย ให้กลุ่มประชาชนตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปกล้วยในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานภายใต้การดูแลของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกในครัวเรือน ส่งเสริมความรู้และทักษะในอาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพหลัก หรือสร้างอาชีพเสริมในยุคโควิด-19 จัดขึ้นที่ โคกหนองนาโมเดล ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วย หรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้ที่ อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย โทร. 086-478-2887