วว. เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกของไทย ที่ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคลมาตรา 11 ผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  กล่าวว่า ในฐานะที่ วว. เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติ นอกจากบทบาทในงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แล้ว วว. ยังมีบทบาทในงานวิศวกรรมของประเทศ โดยเป็นองค์กรแม่ข่ายให้กับสภาวิศวกร รับทุนจัดทำร่างมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพทางวิศวกรรม และเปิดฝึกอบรมด้านวิศวกรรมให้แก่บุคคลภายนอก โดยสามารถให้หน่วยความรู้การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง (PDU) แก่ผู้เข้าอบรมที่เป็นวิศวกร สามารถนำไปใช้ประกอบผลงานในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นอกจากนี้ วว. ยังเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคลตามมาตรา 11 ผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 เรื่อง การทดสอบ ตามข้อ 121

งานบริการทดสอบ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ที่ วว. ให้บริการทดสอบตามมาตรา 11 มีรายการดังนี้

เครื่องจักร  1. เครื่องจักรที่ใช้ในงานยกและงานขนย้าย  2. เครื่องจักรที่ใช้ในงานดินและงานถนน 3. เครื่องจักรที่ใช้ในงานคอนกรีต 4. เครื่องจักรที่ใช้ในงานฐานราก  5. เครื่องจักรที่ใช้ในงานขุด 6. เครื่องจักรที่ใช้ในงานรื้อถอนทำลาย  7. เครื่องจักรอื่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 8. เครื่องปั๊มโลหะ 9. เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและเครื่องเชื่อมก๊าซ 10. รถยก  11. เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง  และ 12. รอก

ปั้นจั่น 1. การทดสอบการติดตั้งปั้นจั่นเมื่อติดตั้งเสร็จ 2. การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 3. การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของรอก และ 4. การคำนวณทางวิศวกรรมและการทดสอบสำหรับปั้นจั่นที่ดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่ง

หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน 1. การออกแบบ การควบคุมการติดตั้งหม้อน้ำ ที่ผ่านการซ่อมหรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่ง 2. การควบคุมการติดตั้งและการทดสอบการใช้งานหม้อน้ำ 3. การทดสอบความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำประจำปี 4. การควบคุมการติดตั้งหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 5. การทดสอบความปลอดภัยหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 6. การควบคุมการติดตั้งภาชนะรับความดัน และ 7. การทดสอบความปลอดภัยในการใช้ภาชนะรับความดัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รับคำแนะนำปรึกษาจาก วว. ดังนี้   

การบริการทดสอบ  ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม วว.  โทร. 083-195-1382  (ดร.ศิวะ   สิทธิพงศ์  :  เครื่องจักร/ปั้นจั่น)  โทร. 085-320-5451 (ดร.พรศักดิ์ ทัศนราพันธ์  :  หม้อน้ำ)

การฝึกอบรมด้านวิศวรกรรมแบบมี PDU ติดต่อ คุณประภาพรรณ  อรัญญะ หน่วยฝึกอบรม วว.  โทร. 02-577-9517  หรือ 061-423-7131  หรือ E-mail : [email protected]