เทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 6

อาจารย์พงฐฉัตร เนียมทรง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดเทศกาลภาพยนตร์สั้น “สุวรรณภูมิ” ครั้งที่ 6 และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้าน Digital ครั้งที่ 4 โดยได้รับความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่จะพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสากรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน จาก มทร.โกสินทร์ มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร มทร.ธัญบุรี มทร.ตะวันออก มทร.อีสาน มทร.ศรีวิชัย มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัสมเด็จเจ้าพระยา และสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น เข้าร่วมแสดงผลงานหนังสั้น จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา