ม.มหิดล คิดค้นโปรแกรมช่วยจักษุแพทย์คัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ลดเสี่ยงตาบอดไม่รู้ตัว

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิจัย “การค้นหาอัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากภาพถ่ายจอประสาทตา” (Automatic Detection of Diabetes Retinopathy based on Digital Retinal images) ช่วยจักษุแพทย์ให้ได้ใช้คัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น ประกอบการวินิจฉัย และติดตามอาการของโรค โดยเป็นผลงานที่สามารถคว้ารางวัลผลงานวิจัย ระดับดีประจำปีงบประมาณ 2563 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากความพยายามในการใช้องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากการทำงานวิจัยมาสู่การใช้ประโยชน์จริง

จุดเด่นของโปรแกรมคัดกรองภาพถ่ายจอประสาทตาที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถช่วยทำให้แพทย์วินิจฉัยได้แม่นยำมากขึ้น ด้วยระบบ AI ที่สามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลภาพถ่ายจอประสาทตาของผู้ป่วยที่เป็นคนไทยโดยเฉพาะ ไม่ใช่เพียงภาพที่มีอยู่แล้วทั่วไปในระบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ มองว่า การแก้ปัญหาด้วยการซื้อซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ไม่ยั่งยืนเท่ากับการนำความรู้ที่มีอยู่ พัฒนาขึ้นเป็นซอฟต์แวร์ใช้เองภายในประเทศ ซึ่งบางซอฟต์แวร์จากต่างประเทศอาจไม่เหมาะกับบริบทของคนไทย หรือใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร และไม่ภูมิใจเท่าเราคิดได้เอง นอกจากนี้ อาจขยายผลสู่เชิงพาณิชย์นำรายได้เข้าประเทศต่อไปได้อีกในอนาคต ซึ่งจะเป็นการพึ่งพาตัวเองที่ยั่งยืนที่สุด

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th