มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่เกษตรกรตามโครงการฯ ดังกล่าว โดย นายวิฑูรย์ อุศรัตนิวาส รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ธ.ก.ส. สาขาภาคเหนือตอนล่าง  หัวหน้าส่วนราชการ และ นายบุญเลิศ  คล้อยสวาสดิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด นายประหยัด ติ๊บมุ้ง ผู้จัดการ หจก.เค พี กรุ๊ป ร่วมมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร

จากการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผิตมันสำปะหลังของสหกรณ์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU  ซื้อ-ขาย  ผลผลิตการเกษตรปีการผลิต 2564/65 ระหว่าง สหกรณ์ กับ ผู้ประกอบการ มันสำปะหลัง ในรูปแบบพันธสัญญา ภายใต้กลไกตลาดนำการผลิต ในรูปแบบกำแพงเพชรโมเดล ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาขับเคลื่อนโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปี  2567

การรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังของสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ในปีการผลิต 2564/65 นี้ สหกรณ์มีการรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังจากสมาชิกและเกษตรกร 469 ราย จำนวน 37,725 ตันมูลค่า 159 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของสหกรณ์เอง และเงินทุนจากภาครัฐ จากมูลค่าการรวบรวม 159 ล้านบาท เป็นการรวบรวมผลผลิตมันสำปะหลังตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 จำนวน 311 ราย ผลผลิต 30,614 ตัน มูลค่า 70 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายธุรกิจสหกรณ์ การสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในการร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการลดต้นทุนในการขนส่งผลผลิตการเกษตร สหกรณ์จึงได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าขนส่งให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตามโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีการผลิต 2564/65 ตันละ 30 บาท จำนวน 311 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 588,127 บาท