ม.มหิดล เดินหน้า University Social Engagement เสริมพลังเพื่อสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ด้วยพันธะสัญญาที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีต่อชุมชน ที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิด “การยกระดับ” ทางวิชาการเพื่อทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง เพื่อสนองรับนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ได้นำไปสู่ “การเสริมพลัง” (Synergies) หรือการสร้างเครือข่ายที่รวบรวมเอาความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของแต่ละสถาบันอุดมศึกษามาทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการเสริมศักยภาพของการทำงานให้เกิดผลกระทบต่อไปได้อีกเท่าทวีคูณ

ซึ่งการวิจัยระดับแนวหน้า (frontier research) ของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประกอบไปด้วยกลุ่มวิจัยหลัก ได้แก่ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี กลุ่มส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จึงกลายเป็นที่มาของการเสริมพลังระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมจัดเสวนาทางวิชาการ “เสริมพลังทางการศึกษาเพื่อสังคมไทย” ทางออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม2565 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสังคม” เพื่อเป็นการ “ถอดบทเรียน” เตรียมพร้อมสู่งาน MUSEF 2022 (Mahidol University Social Engagement Forum 2022) “Healthy Together” ที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2565 นี้ต่อไป

ในงานเสวนาทางวิชาการ “เสริมพลังทางการศึกษาเพื่อสังคมไทย” ทางออนไลน์ ที่กำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นี้ จะมีการเสวนา เรื่อง “มหาวิทยาลัยเพื่อการรับใช้ชุมชน : บทบาทและความร่วมมือ” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมด้วยนิทรรศการออนไลน์ผลงานรับใช้สังคม ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “เพื่อนรักต่างศาสนา : สานเสวนาเรื่องสุขภาพสู่สันติภาพในสังคมไทย” “การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในเมืองใหญ่” “ทิศทางท่องเที่ยวไทยในยุค Next Normal” “เพิ่มศักยภาพเด็กไทยด้วย “โรงเรียนฉลาดเล่น” เป็นต้น

ติดตาม Facebook Live ได้ที่ MUSEF Conference สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-849-6141