เชิญชวนเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2565” ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ดำเนินโครงการคัดเลือก “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2565” ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร เพื่อเฟ้นหาเกษตรกรที่มีแนวความคิดในการนำนวัตกรรมเกษตรและองค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนา ต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน รวมถึงเพื่อร่วมชิงเงินรางวัลมากกว่า 450,000 บาท

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับเกษตรกรที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยเกษตรกรผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 17-50 ปี ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ มีสินค้าเกษตรเป็นของตนเอง มีเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินในการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำภูมิปัญญา เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัยมาช่วยในกระบวนการผลิต การตลาดหรือการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือผลผลิต และไม่เคยเป็นผู้ได้รับการประกาศให้เป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดมาก่อน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเกษตรกร Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2565” โดยเกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร โทรศัพท์ 02-579-3006 หรือที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด โทรศัพท์ 02-016-5555 ต่อ 1089 และ 081-414-8868

ทั้งนี้ โครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2564 ปัจจุบันมีเกษตรกร Smart Farmer และ Young Smart Farmer ได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว จำนวน 60 ท่าน

โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 13 ปี สามารถพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่มีความสอดคล้องกับประเด็นหลักที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี ผ่านกระบวนการ workshop และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และมีการนำเสนอผลงานของเกษตรกรที่ได้รับรางวัล เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนต่อไป