มูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. เปิดงานสัมมนา ประจำปี ’65 ขยายผลองค์ความรู้โครงการหลวงไปสู่นานาประเทศ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาบนพื้นที่สูงกับนานาชาติ “International Seminar on Sustainable Highland Development (ISSHD) Responding to Challenges Beyond The New Normal” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Web conference) พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) เพื่อต่อยอดความสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุม CND65 และเผยแพร่และขยายองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวง (Royal Project Model) ซึ่งถือเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างครบวงจร จากประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ไปสู่ประเทศและองค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กล่าวว่า สาระสำคัญของการสัมมมาในครั้งนี้ มุ่งนำเสนอรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง (Royal Project Model) ในมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลสำเร็จของการขยายผลองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาบนพื้นที่สูงกับสถานการณ์การโรคระบาด และความท้าทายของชีวิตวิถีใหม่ร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงของภูมิภาคและของโลกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงโดยถ่ายทอดตัวอย่างความสำเร็จจากเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากต่างประเทศ อาทิ UNODC จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อัฟกานิสถาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปรู เนปาล ราชอาณาจักรภูฏาน ไต้หวัน

โครงการหลวงโมเดล เป็นการพัฒนาจากจุดเล็กๆ สู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ จากประสบการณ์ทำงานตลอดระยะเวลา 50 ปี ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแก้ปัญหาความยากจนจากการปลูกพืชเสพติด การทำเกษตรแบบเลื่อนลอย และการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร จนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานจะ สืบสาน รักษา และต่อยอด โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานอย่างเข้าใจ เข้าถึง ทำให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน ครอบคลุมในทุกมิติ จากพื้นที่พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ไปสู่โครงการขยายผลแบบโครงการหลวง 44 แห่ง และต่อยอดในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ แนวทางของโครงการหลวงยังสนับสนุนตามเป้าหมาย BCG Model ของประเทศไทย และการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของสหประชาชาติ