ม.มหิดล จัดทำคู่มือ “พลเมืองช่างคิด : การสืบสอบเชิงปรัชญากับพลเมืองประชาธิปไตย”

อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (IHRP) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึง หนึ่งใน “ทักษะที่จำเป็นของการเป็นพลเมือง” ของคนรุ่นใหม่ในโลกยุคดิจิทัลว่า จะต้องมีทักษะในการพิจารณาข้อมูลข่าวสาร “สนใจ-แยกแยะ-เปิดใจรับฟังความเห็นต่าง” ซึ่งพื้นฐานสำคัญของ “อยู่อย่างเข้าใจและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์” คือการฝึกการรับฟัง ทำความเข้าใจในมุมมองต่างๆ และการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล รวมทั้งการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างร่วมมือ และเอื้ออาทร

ปัจจุบัน นอกจากหลักสูตรปริญญาโทภาษาไทย ที่เปิดสอนด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ยังได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่หลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติในด้านเดียวกัน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติที่เน้นการทำวิจัยประเด็นสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเอเชียแปซิฟิค 4 แห่ง โดยหลักสูตรนานาชาติทั้ง 3 หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก

อาจารย์ ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ มองว่า ปัจจุบันงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นลำดับต้นๆ มักทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่งานวิจัยเพื่อสังคมยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ซึ่งการส่งเสริมแนวคิดเรื่องสิทธิพลเมืองเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กและเยาวชน โครงการวิจัยนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในระยะแรกแล้ว โดยได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านความเป็นพลเมืองและความคิดเชิงวิพากษ์ผ่านกระบวนการสืบสอบเชิงปรัชญาทาง https://thaicope.wordpress.com

ปัจจุบัน ได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือ “พลเมืองช่างคิด : การสืบสอบเชิงปรัชญากับพลเมืองประชาธิปไตย” จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ด้านพลเมืองประชาธิปไตยสู่วงกว้าง โดยเตรียบมอบคู่มือให้กับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย และมีแผนที่จะเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนที่สนใจผ่านเครือข่าย Thai Civic Education และในงานมหกรรมทางการศึกษาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายปีที่คาดว่าจะกลับมาจัดขึ้นในรูปแบบปกติ onsite ต่อไป

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354