มกอช. มั่นใจยกระดับมาตรฐานดันส่งออกสินค้าเกษตรไทยฉลุย

มกอช.มั่นใจการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ตามหลักมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นและความนิยมสินค้าเกษตรไทยเพื่อการส่งออกและการค้าในต่างประเทศ

คุณดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า ปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำหรือตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค โดยเน้นสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและที่ส่งออกด้วย เพราะเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล แสดงถึงความยั่งยืนและเพื่อยกระดับให้เป็นสินค้าคุณภาพสูง โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและแปรรูปสินค้าด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังเน้นนโยบายขยายเกษตรอินทรีย์ให้มีจำนวนพื้นที่การเกษตรอินทรีย์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยตั้งเป้า 6 แสนไร่ ภายในสิ้นปี 2560 นี้ และลดการใช้สารเคมีที่ไม่ปลอดภัย พร้อมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการควบคุมหรือการนำมาใช้ รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายตลาดควบคู่ไปกับการพัฒนาสินค้าด้วย

สำหรับภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรในปัจจุบัน สินค้าที่ได้รับความนิยมมาก อาทิ ข้าว เนื้อไก่ ยางพารา เป็นต้น รวมไปถึงสินค้าประมง คือปลาและกุ้ง ส่วนผลไม้ไทยที่ได้รับความนิยมสูงมากในปีนี้คือทุเรียนและมังคุด ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำมูลค่าส่งออกได้ถึงสามหมื่นล้านบาท นับเป็นมูลค่าที่มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ดังนั้น เมื่อตลาดในต่างประเทศมีความต้องการสินค้าเกษตรของไทยสูง ประเทศไทยจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้าเพื่อป้องกันปัญหาในการส่งออก ซึ่งประเทศที่นำเข้าสินค้าไทยอันดับต้นๆ คือ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน รองลงมาคือญี่ปุ่นและยุโรป  นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่กำลังรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือทุเรียนแช่เยือกแข็ง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกสูง โดยมีการตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 4-5 ปี จะมีมูลค่าส่งออกจากเดิมคือ 500 ล้านบาทเป็น 2,000 ล้านบาท โดยต้องควบคุมหลายอย่างรวมทั้งเรื่องอุณหภูมิเพื่อให้สินค้าคงคุณภาพไปจนถึงปลายทาง

“การส่งออกของไทยยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้จะมีกฎระเบียบจากประเทศต่างๆ ที่เข้มงวด แต่สินค้าเกษตรของไทยก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งออกที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าในการส่งออก เนื่องจากต่างประเทศให้การยอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยมากขึ้น” คุณสาวดุจเดือน กล่าว

สำหรับประชาชนที่สนใจการยกระดับมาตรฐานสินค้าของตนให้ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐาน สามารถติดต่อขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ในทุกพื้นที่ และยังสามารถขอฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรของตนเองได้ด้วย ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารได้ที่เว็บไซต์ มกอช. http://www.acfs.go.th