ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง ปรับสูตรผลิตปุ๋ยใช้เอง ช่วยลดต้นทุนเกษตรกร

ปุ๋ย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในกาปลูกพืช เพราะนอกจากจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินแล้ว ยังสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ซึ่งต้นทุนของปุ๋ยจึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรแปรสำคัญว่าเกษตรกรจะมีผลกำไรมากหรือน้อย ดังนั้น การนำดินภายในแปลงมาทำการตรวจวิเคราะห์ จึงช่วยให้เกษตรกรมีความแม่นยำมากขึ้นว่าปุ๋ยในพื้นที่ทางการเกษตรขาดธาตุอาหารใดบ้าง และสามารถใส่ธาตุอาหารพืชในส่วนที่ขาดเข้าไปโดยไม่ต้องใส่ส่วนที่มีจนเเกินความจำเป็น 

คุณอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

คุณอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ความสำเร็จศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้างหมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา การขับเคลื่อนโครงการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ที่มีการผลิตปุ๋ยจำหน่ายและใช้เองได้อย่างประสบผลสำเร็จ จึงช่วยลดต้นทุนต้นยางพารางามได้ใจ พร้อมทั้งตีตลาดขายออนไลน์ ได้คำสั่งซื้อข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตรในด้านดินและปุ๋ยที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดินและปุ๋ยของชุมชนและนักเรียน นักศึกษาสถาบันต่างๆ ส่งผลให้สมาชิกในชุมชน และบุคคลภายนอกหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น

“ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนแห่งนี้ สามารถผสมปุ๋ยสั่งตัด โคยใช้แม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 และนำมาผสมกับธาตุอาหารรอง เพื่อเป็นสารเติมเต็มให้แก่ผู้ที่สนใจสั่งซื้อ ทำให้ราคาปุ๋ยลดลง แต่พืชยังคงได้ธาตุอาหารเพียงพอ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ผลิตปุ๋ยเคมีอินทรีย์จากมูลสัตว์หมัก เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการปรับปรุงบำรุงดิน และลดต้นทุนส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๊ยอินทรีย์ร่วมกับปู๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต” คุณอัญชลี กล่าว

ด้าน คุณกฤตภาส สนิทมิสโร คณะกรรมการของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลท่าช้าง กล่าวว่า ศูนย์ฯแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ทุกอำเภอมีการจัดตั้ง และดำเนินการศูนย์จัดการดินและชุมชน อำเภอละ 1 ศูนย์ ดำเนินการต่อเนื่องมาแล้ว 7 ปี

ปัจจุบัน มีสมาชิก 34 ราย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่รวม 241 ไร่ สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้กว่า 90,037.60 บาท จากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในสวนยางพารา

นอกจากนี้ ยังช่วยจัดหาและบริการจำหน่ายปัจจัยการผลิต ทำให้เกษตรกรสมาชิกสามารถซื้อปัจจัยการผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด จากที่ใช้วิธีการติดต่อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิต โดยเฉพาะแม่ปุ๋ยเคมี เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จัดซื้อจัดหาแม่ปุ๋ยเคมี และจำหน่ายปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน

นายกฤตภาส กล่าวเสริมอีกว่า ศดปช.ตำบลท่าช้าง ยึดโมเดลการต่อยอดธุรกิจจากโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย (One Stop Service) มีการถ่ายทอดความความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรทั้งเกษตรกรในพื้นที่และต่างพื้นที่

จากการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer และเข้ามาช่วยพัฒนาศูนย์ฯ ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด ทั้งตลาดทั่วไปและตลาดออนไลน์ ทำให้การจำหน่ายสามารถมีช่องทางมากขึ้น โดยช่องทางจำหน่ายมีทั้งช่องทาง Facebook และ Line offcial ศดปช.

“อนาคตทางศูนย์ฯ มีแผนส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง หันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพิ่มมากขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้ปุ๋อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน และวางแผนการในการพัฒนาผลิตปุ๋ยทางใบ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ ให้ได้ใช้ปุ๋ยทางใบที่มีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าท้องตลาด ” นายกฤตภาส กล่าว

จากผลตอบรับที่ดีนี้เอง จึงทำให้ปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาสั่งซื้อมีทั้งทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมกันนี้ยังใช้เทคนิคการตลาดด้วยการสร้างเครือข่ายในกลุ่มแปลงใหญ่เกษตร ทำให้ขยายตลาดได้มากขึ้น รวมทั้งคิดค้นปรับปรุงสูตรปุ๋ยใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันต่อไป


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354