กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดโผ 1 ใน 10 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดโผ 1 ใน 10 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ป.ป.ช.ประเมินผลจัดอยู่ในระดับเกรด A ด้วยคะแนน 93.90

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โชว์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครับจาก ป.ป.ช. จัดอยู่ในระดับเกรด A ด้วยคะแนน 93.90 ติดโผลำดับที่ 3 หน่วยงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจของกรมฯ พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการให้บริการแก่สหกรณ์และประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่ กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับร่วมกันรักษา ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในระดับเกรด A นี้ไว้ให้ต่อเนื่องในปีต่อไป

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด “ITA DAY 2022: Decade of ITA Journey เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อรับทราบสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี 2565 อยู่ในระดับที่ดี (A) คะแนนอยู่ที่ 93.90 คะแนน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ 93.80 คะแนนจาก 100 คะแนน และอยู่ในลำดับที่ 3 หน่วยงานระดับกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีคะแนนผลการประเมินในระดับ A ซึ่งสอดคล้อง และเป็นไปตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและปลอดการทุจริต

สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แยกเป็นผลการประเมินภายใน (Internal ITA:IIT) โดยวัดผลจากข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของหน่วยงาน ได้ 97.14 คะแนน และการประเมินของผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก (External ETA:EIT) ได้แก่ ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการและประชาชนทั่วไป ได้ 90.87 คะแนน และประเมินเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล (Open data ITA:OIT) ได้ 93.75 คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 98.04 คะแนน 2. การใช้งบประมาณ 96.63 คะแนน 3. การใช้อำนาจ 96.90 คะแนน 4. การใช้ทรัพย์สิน 96.78 คะแนน 5. การแก้ไขปัญหาทุจริต 97.35 คะแนน 6. คุณภาพการดำเนินงาน 91.08 คะแนน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 91.01 คะแนน 8. การปรับปรุงการทำงาน 90.53 คะแนน 9. การเปิดเผยข้อมูลได้ 100 คะแนนเต็ม และ 10. การป้องกันทุจริต 87.50 คะแนน ตามลำดับ

“กรมส่งเสริมสหกรณ์จะพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ด้วยความทุ่มเทเสียสละ ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมความโปร่งใส พร้อมให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกคนช่วยกันรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในระดับเกรด A นี้ไว้อย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการอำนวยความสะดวกและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินฯ ทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับประเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 87.57 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 6.32 คะแนน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถือเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354