วว. จับมือ 4 พันธมิตรภาครัฐ/เอกชนจังหวัดภูเก็ต สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ พืชอัตลักษณ์

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) นายเรวัตร อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ นายศึกษิต  สวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต” โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี เพื่อบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวว่า  ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต เป็นการสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นโยบายการพัฒนาประเทศ มีการนำงานวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ ซึ่งกระทรวง อว. มีนโยบายมุ่งตอบโจทย์ยกระดับภูมิภาค ผ่านการดำเนินงานโดย วว. ที่จะเข้ามาเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพ ปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตมีการนำเข้าไม้ดอกไม้ประดับจากภูมิภาคอื่นๆ เป็นหลัก เชื่อมั่นว่าการดำเนินงานร่วมกันจะทำให้จังหวัดภูเก็ตสามารถผลิตไม้ดอกไม้ประดับสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ภายในจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่รองรับและมีความหลากหลายของพันธุ์พืชที่พร้อมจะทำให้การดำเนินงานโครงการนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมในฐานะที่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีธรรมชาติสวยงาม นอกจากนี้ ยังจะสามารถส่งไม้ดอกไม้ประดับที่ผลิตได้ไปจำหน่ายในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งจะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ยั่งยืน

นายสายันต์ ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวว่า วว. ดำเนินโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลไทรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับ ดังนั้น เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ จนกระทั่งปลายน้ำ จึงได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตรในจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร  ไม้ดอกไม้ประดับ อาหาร  เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาด รวมทั้งพัฒนาวิธีบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สร้างและรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งร่วมกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และบูรณาการส่งเสริมการตลาด จากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากไม้ดอกไม้ประดับและทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการนำรายได้คืนสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง ชุมชน ท้องถิ่น ที่เป็นฐานรากของทรัพยากรไว้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อันจะ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตามแผนการพัฒนาประเทศต่อไป

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  โทร. 02-577-9000 โทรสาร 02-577-9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th E-mail : [email protected]    line@TISTR IG : tistr_ig


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354