ม.มหิดล เปิด ห้องเรียนออนไลน์ ฝึก “ทักษะชีวิตพิชิตการรังแก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ นางสาวอรัญญา จิตติถาวร นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สอนหลักรายวิชาได้ริเริ่มการอบรม “ทักษะชีวิตพิชิตการรังแก” ทาง MUx ซึ่งเปรียบเหมือน “โรงเรียนชีวิตออนไลน์” ฝึกทักษะการจัดการชีวิต ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการรังแก (bully)

หลักสูตรปริญญาโทจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นหลักสูตรที่สร้าง “นักจิตวิทยา” มาคอยช่วยเหลือ “จิตแพทย์” เพื่อสร้างเสริม “เกราะป้องกัน” ให้เด็กและวัยรุ่นไทยได้เติบโตขึ้นโดยมีสุขภาพจิตที่ดี และเป็นความหวังของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

นางสาวอรัญญา จิตติถาวร นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล่าถึงประสบการณ์จากการลงพื้นที่ฝึก “ทักษะชีวิตพิชิตการรังแก” ให้กับนักเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาแห่งหนึ่งโดยให้เด็กๆ ได้ทดลองสมมุติบทบาท (role play) เล่นเป็นสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ “ผู้ล่า” เช่น “เสือ” ที่กำหนดเป็นตัวแทนของ “ผู้รังแก” และสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ “เหยื่อ” เช่น “กระต่าย” ที่กำหนดเป็นตัวแทนของ “ผู้ถูกรังแก” เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นภาพและคิดตาม

ซึ่งการให้เด็กๆ ได้เล่นเป็นสัตว์ที่มีบทบาทแตกต่างกันเหมือนจากที่เด็กเคยได้ฟังและอ่านจากในนิทาน นอกจากจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนานแล้ว ยังได้สอดแทรก “ทักษะการจัดการชีวิต” ฝึกให้เด็กรู้จักคิด “เห็นอกเห็นใจ” ผู้อื่น จากการที่ให้เด็กได้ลองสลับบทบาทกัน แล้วแลกเปลี่ยนความรู้สึกจากการได้เล่นเป็น “ผู้รังแก” และ “ผู้ถูกรังแก”

ในรายวิชาออนไลน์ “ทักษะชีวิตพิชิตการรังแก” ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการจัดการชีวิตของ “ผู้รังแก” และ “ผู้ถูกรังแก” อย่างรอบด้าน รวมถึง “ผู้พบเห็นการรังแก” จะได้ทราบแนวทางช่วยเหลือและยับยั้งการรังแก โดยสามารถทบทวนหรือเรียนซ้ำได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กเอง ผู้ปกครอง และครูผู้ช่วยเหลือดูแล

ผู้สนใจเรียนรู้ “ทักษะชีวิตพิชิตการรังแก” ทุกเพศและวัยสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับ E-certificate จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อผ่านการวัดผลตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ที่ https://mux.mahidol.ac.th

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th