มรภ.สงขลา ปั้นนักวาดภาพพืช นำศิลปะปลูกจิตสำนึกยช.รักษ์ธรรมชาติ

ดร. สุวรรณี พรหมศิริ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดอบรมวาดภาพเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง สงขลา และสตูล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ “การสอนการอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความสวยงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”

ดังนั้น ในฐานะที่ มรภ.สงขลาเป็นหน่วยงานที่รับสนองพระราชดำริในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พรรณพืช ศึกษา วิจัย ฟื้นฟู และหาวิธีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้ผลสูงสุด อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลพืชและอนุรักษ์ทรัพยากรพืชของประเทศ และเป็นศูนย์เครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะทางด้านพืช จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกหวงแหนสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

ดร. สุวรรณี กล่าวว่า ผู้เข้าอบรมได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานการณ์พรรณพืชป่าในปัจจุบัน ความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ความหมาย ความสำคัญ และการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพ การร่างภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ การลงแสงเงา เทคนิคการใช้สีน้ำกับการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ และการลงสีน้ำ ซึ่งการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ถือเป็นการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับใช้เป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งในรายละเอียดต่างๆ ของพรรณไม้ได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากการอธิบายด้วยตัวอักษร

“นักวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ควรมีความรู้เรื่องโครงสร้างของสิ่งที่วาด มีข้อมูลพื้นฐานของตัวอย่างนั้นๆ และรู้จักเทคนิคที่เหมาะสมในการนำเสนอ ผู้ถ่ายทอดภาพทางวิทยาศาสตร์ควรมีความสนใจทางศิลปะและมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์พอสมควร เพื่อจะประยุกต์ข้อเท็จจริงเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างกลมกลืน เพราะภาพเพื่องานทางวิทยา ศาสตร์ ไม่เพียงต้องให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้มากและถูกต้องที่สุดเท่านั้น แต่ต้องมีความสวยงามชวนดูด้วย” ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด