ซีพีเอฟ คว้าซีพีเอฟ คว้า 27 รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 CSR-DIW Continuous Award 2022

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award 2022 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2565 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้แก่ 27 สถานประกอบการของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยบริษัทได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยปีนี้มีสถานประกอบการ 27 โรงงานของบริษัท ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ร่วมดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมดูแลชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในฐานะสมาชิกของชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทางตรงทั้ง 17 เป้าหมาย ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ดังกล่าว ซีพีเอฟ  ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อาทิ การใช้พลังงานและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดกระบวนการผลิต วางเป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายในปี 2050 (พ.ศ.2593) กำหนดนโยบายยกเลิกการใช้ถ่านหิน 100% สำหรับกิจการในประเทศไทยภายในปี 2565 และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ทั้งชีวมวล ก๊าซชีวภาพ แสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนอยู่ที่ 27% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันบริษัทฯเดินหน้าร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354