งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด    ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565

โดยมี ดร. ชริยา นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ในครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และในปีนี้มีแนวคิดหลักในการดำเนินงาน คือ “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG” ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรยายพิเศษทางด้าน BCG การอบรมหลักสูตรระยะสั้น และกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354