เกษตรกรพัทลุง แบ่งพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง สร้างรายได้ต่อรอบการผลิตหลักแสนบาท

จังหวัดพัทุลง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางภาคใต้ที่มีการทำสวนยางพาราด้วยเช่นกัน เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาในเรื่องของราคาจำหน่ายผลผลิตยางพาราได้น้อยลง จึงทำให้เกษตรกรเกิดการปรับตัวและหาพืชชนิดอื่นเข้ามาปลูกทดแทน โดยมีการลดพื้นที่ยางพาราบางส่วน เพื่อเป็นการสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางโดยไม่รอผลผลิตจากยางพาราเพียงอย่างเดียว

การตัดกล้วยออกจากสวน

คุณจิตรา รุ่งรัศมีวิริยะ เกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้ข้อมูลว่า เมื่อผลผลิตอย่างยางพารามีราคารับซื้อที่ถูกลง จึงทำให้สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้วเห็นถึงช่องทางการสร้างรายได้ของเกษตรกร โดยในพื้นที่ได้เกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองที่ประสบผลสำเร็จและมีตลาดแน่นอนมั่นคง ต่อมาจึงได้มีการส่งเสริมให้รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองผลิตกล้วยที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน GAP

คุณจิตรา รุ่งรัศมีวิริยะ เกษตรอำเภอบางแก้ว

“เมื่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองมีความเข้มแข็งและสามารถกำหนดทิศทางตลาดได้ หรือที่เรียกว่า ตลาดนำการผลิต ทางสำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้วจึงได้เข้ามาส่งเสริมและจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ เพื่อให้ผลผลิตที่จำหน่ายมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ เราก็ได้ให้หน่วยงานอย่าง กยท. เข้ามาช่วย เพื่อให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกยางพาราหรือจะนำกล้วยหอมทองปลูกแซมในสวนยางพาราก็ได้ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเกิดรายได้ทางช่องทางอื่นด้วย” คุณจิตรา กล่าว

โดย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ถือเป็นอีกกลุ่มที่มีศักยภาพสามารถเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกกล้วยหอมทองคุณภาพเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ 

พื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง
ผลผลิตสวยได้มาตรฐาน GAP

กระบวนการแปลงใหญ่ในการส่งเสริมการผลิต ได้แก่ ด้านการลดต้นทุนการผลิต มีการขยายหน่อพันธุ์ไว้ในรุ่นถัดไป ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถลดต้นทุนจากเดิม 35,500 บาท ต่อไร่ เหลือเพียง 28,400 บาท ต่อไร่ ด้านการเพิ่มผลผลิต มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองแซมในสวนยางพาราทำให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จากเดิม 4,000 กิโลกรัม ต่อไร่ เป็น 4,800 กิโลกรัมต่อไร่

ในด้านการเพิ่มคุณภาพผลผลิตมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิก เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP ทุกแปลง สามารถผลิตเกรด A ได้ร้อยละ 80 ด้านการตลาด ทำให้กลุ่มแปลงใหญ่มีตลาดแน่นอน มีช่องทางจำหน่ายผลผลิตเพิ่ม และด้านการบริหารจัดการ มีคณะกรรมการกลุ่มที่เข้มแข็ง ส่งเสริมและขยายพื้นที่ปลูก ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี

คุณอาคม ดิษฐ์สุวรรณ และภรรยา

คุณอาคม ดิษฐ์สุวรรณ เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง สวนตั้งอยู่ที่บ้านทวดทอง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้ข้อมูลว่า เขาได้ประสบปัญหายางพารามีราคาตกต่ำ จึงตัดสินใจโค่นต้นยางและมาปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่รวม 8 ไร่ รวมต้นกล้วยหอมทองที่ปลูก 5,500 ต้น โดยปลูกมาแล้ว 2 ปี โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว ส่งผลทำให้การปลูกกล้วยหอมทองประสบความสำเร็จ สามารถมีรายได้จากการปลูกใน 1 รอบ หรือ 9 เดือน สามารถสร้างรายได้รวม 500,000 บาท โดยผลผลิตกล้วยหอมจะนำส่งไปยังจุดรวบรวมของวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลูกกล้วยหอมทองและไม้ผลปลอดภัย

ผลผลิตสวยได้มาตรฐาน GAP

“การปลูกกล้วยของผมจะใช้สารชีวภัณฑ์ช่วยดูแล ก็จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนลงไปได้มาก ระยะปลูกที่แปลงของผม จะให้มีระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 2×2 เมตร การดูแลก็ไม่ยุ่งยาก มีระบบน้ำที่เพียงพอ พร้อมทั้งในการปลูกกล้วยหอมจะเน้นการสร้างผลผลิตคุณภาพตามมาตรฐาน GAP เพิ่มคุณภาพผลผลิตด้วยการวางแผนการบริหารจัดการตามหลักการของกลุ่มแปลงใหญ่ ทั้งการใส่ปุ๋ย การห่อเครือกล้วย การคัดแยกผลผลิตตามเกรดต่างๆ ทำให้ได้กล้วยหอมคุณภาพและสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ก็จะช่วยทำให้ผิวของกล้วยหอมออกมาสวย ผลผลิตได้มาตรฐาน จำหน่ายเกิดเป็นรายได้ที่ดี” คุณอาคม กล่าว

ในเรื่องของการทำตลาดเพื่อจำหน่ายกล้วยหอมทองนั้น คุณอาคม เล่าว่า เมื่อเป็นสมาชิกแปลงใหญ่กล้วยหอมทองอำเภอบางแก้ว ผลผลิตที่ผลิตอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP จะส่งขายให้กับวิสาหกิจชุมชนอำเภอบางแก้วทั้งหมด โดยรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 17 บาท

การส่งผลผลิตเพื่อคัดคุณภาพ

จากการที่ได้มีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เคยทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียว   มาปลูกกล้วยหอมทองเสริมรายได้ ทำให้เวลานี้เขามีรายได้มากขึ้น และจะทำการปลูกกล้วยหอมเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้เกิดรายได้หลากหลายช่องทาง สำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องของการปลูกกล้วยหอมทองมาตรฐาน GAP สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาคม ดิษฐ์สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 081-037-0032, 081-798-4060