ม.มหิดล พร้อมผลิต “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ป.โทพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุมาตรฐานคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ

จากการที่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมสร้าง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดการเรียนการสอนเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้สอดคล้องตามระบบบริการสุขภาพของประเทศ ทั้งในชุมชน สถานบริการการพยาบาลหรือในสถาบันบริการสุขภาพระยะยาว

เพื่อเตรียมพร้อมสนองรับ “สึนามิประชากร” ที่กำลังเคลื่อนฝั่งสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่ช้า โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเตรียมปรับหลักสูตรโดยเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entreprenuers) เพื่อขยายโอกาสทางวิชาชีพให้กับผู้เรียน

และในหลักสูตรปรับปรุงปี 2566 จะเปิดโอกาสครั้งแรกให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติเฉพาะทางจากระดับปริญญาตรี ให้สามารถเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมุ่งเน้นการทำวิจัย (research based) เพื่อให้ได้องค์ความรู้มาดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยหลักสูตรนี้ไม่ต้องลงทะเบียนเรียน coursework หรือรายวิชาที่ศึกษาในชั้นเรียน

ติดตามรายละเอียดของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/ramagradnursing/th/Course/Gerontological Facebook : หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ และติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th