ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างนวัตกรทางการเกษตร “New Gen-Innovators”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ หรือด้านเกษตรกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดการเรียนการสอนที่นำบริบทของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียน ซึ่งที่ผ่านมาทีมอาจารย์นักวิจัยได้ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนบูรณาการ การเรียนการสอนกับชุมชนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรและนักเรียน ได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร โดยนำเทคโนโลยีและวิทยาการมาประยุกต์ให้นักเรียนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นอาชีพในอนาคต

ด้าน อาจารย์วิชัย นระมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ได้นำเทคโนโลยีไปส่งเสริมและพัฒนานวัตกรทางการเกษตร “New Gen-Innovators” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี Smart Farm สำหรับแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนที่ไม่เหมาะสมและส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งการนำเทคโนโลยี Smart Farm ไปใช้พบว่า สามารถผลิตผักปลอดภัยและผักอินทรีย์เพิ่มจากเดิม 3 รอบ เป็น 5 รอบต่อปี ระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากเดิม 40-45 วัน ก็จะเหลือเพียง 30-35 วัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิตและสร้างผลกำไรสูงสุดในการทำเกษตรกรในศตวรรษที่ 21 ได้ มีเป้าหมายในการดำเนินโครงการคือ เพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ (Smart Farmer/Smart Farming) ได้อย่างยั่งยืน

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354