มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผศ. สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

ผศ. สุธรรม ชุมพร้อมญาติ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการงานบริการวิชาการภายใต้การกำหนดทิศทางแผนงานการบริการวิชาการและประเมินผลที่เป็นรูปธรรม สามารถเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีแนวทางในเชิงบูรณาการด้านการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นการนำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามงานบริการวิชาการที่ดำเนินการในปัจจุบันส่วนใหญ่จะยังคงมีเป็นรูปแบบของการบริการวิชาการแบบให้เปล่าในงานบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้นั้นยังมีน้อยมากเมื่อเทียบกับการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนทำให้เกิดบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้มีการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้มีเพิ่มขึ้น และมีการดำเนินการอย่างจริงจังจึงได้มีการคิดทำโครงการบริการวิชาการทางด้านการให้ความรู้และส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดยมุ่งเน้นโรงเรียนที่เคยมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายโดยวิทยากร บรรยายภาคทฤษฎีและปฏิบัติทางด้านจุลชีววิทยา ได้แก่ ผศ.ดร. วีระเกียรติ ทรัพย์มี และการสกัดดีเอ็นเอ ได้แก่ ผศ.ดร. ธนากรณ์ ดำสุด เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งยังตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอกอีกด้วย


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354