กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการอารักขาพืชด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ

กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการอารักขาพืชด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะนำร่องแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟบ้านซำตารมย์และแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท นวัตกรรมเพื่อสังคมและเทคโนโลยีเกษตร จำกัด (โดรนชุมชน) ต่อยอดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดยได้มีการวางแผนจัดทำโครงการต้นแบบใช้โดรนเป็นเครื่องมือในการทำการเกษตรอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ และควบคู่กับนวัตกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้แก่เกษตรกร นำร่องพืชเป้าหมายทุเรียนภูเขาไฟ บ้านซำตารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันในรูปของระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่าแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟบ้านซำตารมย์ และแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลผักไหมนั้น เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี โดยแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟบ้านซำตารมย์ ได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี 2559 มีสมาชิกจำนวน 94 รายพื้นที่ 1,100 ไร่

เกษตรกรมีกิจกรรมกลุ่มทั้งการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนามาตรฐานสินค้าคุณภาพทุเรียน การแปรรูป/บรรจุภัณฑ์/จัดการกลุ่มและการเชื่อมโยงการตลาด/การบริหารจัดการ/การจัดการด้านการตลาดทุเรียน ทำให้การปลูกทุเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนในการผลิตลดลง ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น ผลผลิตมรสชาติดีถูกปากผู้บริโภค สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ส่งผลให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้านแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตำบลผักไหมกได้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี 2559 มีสมาชิกจำนวน 56 ราย พื้นที่ 910 ไร่ สมาชิกช่วยกันวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการกำหนดเป้าหมายการผลิตและการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกร มีการใช้เทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สมาชิกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวทุกขั้นตอน จนถึงการเชื่อมโยงตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เกิดความมั่นคงในอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้

ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์ด้านอารักขาพืชและด้านอื่นๆ พร้อมทั้งคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ แปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟบ้านซำตารมย์ และแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตำบลผักไหมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยทั้ง 2 จุด จะเป็นจุดนำร่องการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตรเข้าไปปรับใช้พัฒนาการอารักขาพืช และช่วงปลายเดือนกันยายนนี้จะมีการจัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (โดรนภาคการเกษตร) เพื่อการอารักขาพืช พร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบินโดรนเพื่อการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถ่ายทอดความรู้การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ หลักการบินที่ถูกต้อง ข้อควรระวังก่อนและหลังทำการบิน ระบบการบิน การบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนข้อกฎหมายการบินโดรน การทำประกันภัย และการขึ้นทะเบียนโดรน พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในการหว่านข้าว หว่าปุ๋ย พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารชีวภัณฑ์ รวมถึงการใช้โดรนสำรวจสุขภาพของพืช โดยการฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในสวนทุเรียนและนาข้าวให้แก่เกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ เชื่อว่าการพัฒนาการอารักขาพืชด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะดังกล่าว จะช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตร ทำให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354