วว. สรุปการดำเนินงานโครงการมาลัยวิทยสถาน อว. เชื่อมโยงผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับในจังหวัดเลย-ลำปาง 200 ราย มอบถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชน/บรรจุภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับออนไลน์ เสริมแกร่งเกษตรกร

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร. อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) วว. และคณะ เข้าร่วมการประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการมาลัยวิทยสถาน อว. ภายใต้โครงการไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่ง วว. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการครบวงจรในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกสายพันธุ์ ระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับตามหลักความพอดีไม่เหลือทิ้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยด้วยต้นทุนที่เหมาะสม มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย รวมถึงการเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัด พร้อมนี้ยังได้มอบถังขยายชีวภัณฑ์ระดับชุมชนและบรรจุภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับออนไลน์ ผลงานวิจัยพัฒนา วว. ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลยจำนวน 11 ราย โอกาสนี้ นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ และ นางอารีรัตน์  ศิริโชติ เกษตรอำเภอหนองหิน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอภูเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมฯ ในวันที่ 13  กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมคริสต์มาส ที่ว่าการอำเภอภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ดร. อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัย ศนก. วว. ในฐานะหัวหน้าโครงการไม้ดอกไม้ประดับพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กล่าวว่า วว. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดลำปาง โดยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับด้วยนวัตกรรมเกษตร ตามแนวทางมาลัยวิทยสถาน อว. มีผลการดำเนินงานสำเร็จเป็นรูปธรรม คือ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 200 ราย โดยสร้างความเชื่อมโยงผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการ ทั้งเรื่องปัจจัยการผลิต วัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ พัฒนาผลิตภัณฑ์ภาชนะเพาะปลูกและเม็ดดินเผาจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การยกระดับระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับและรับรองการผลิตไม้ดอกไม้ประดับตามมาตรฐาน GAP รวมทั้งพัฒนาแปลงต้นแบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในรูปแบบ Smart Farmer และนำเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในไม้ดอกและไม้ประดับเพื่อปรับปรุงคุณภาพและส่งเสริมการจัดจำหน่ายออนไลน์ ให้ผู้ประกอบการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ จนสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไม้ดอกไม้ประดับของตนเองได้ ช่วยพัฒนาศักยภาพในการผลิต การแข่งขัน การลดต้นทุน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร เพื่อให้ผู้ประกอบการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354