เครื่องคัดแยกเมล็ดแตงโม ของ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือของไทย มีเนื้อที่เพาะปลูกพืชมากถึง 1.5 ล้านไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกข้าว รองลงมาเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระเทียม สับปะรด ลำไย มันสำปะหลัง เป็นต้น

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนวัตกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เล็งเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นรายได้หลักของท้องถิ่น จึงมุ่งศึกษาวิจัยและบริการวิชาการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของชุมชนโดยสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในท้องถิ่นในหลากหลายรูปแบบ

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านผาช่อ อำเภอแจ้ห่ม ได้รวมกลุ่มกันปลูกแตงโม เพื่อคัดแยกเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้กับบริษัทเอกชน ทั้งนี้ การผลิตเมล็ดพันธุ์แตงโม สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี และคุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือแยกเมล็ดพันธุ์แตงโมที่มีคุณภาพ

 

เครื่องคัดเเยกเมล็ดแตงโม

แบบแยกน้ำเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564

กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ประกอบด้วย นายปริญญา หอมนวล นายสยมภู กลิ่นฟุ้ง นายสัภยา หน้าตรง และ นายจรรยาวุฒิ ลอยหา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เรียกว่า เครื่องคัดเเยกเมล็ดแตงโมแบบแยกน้ำเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ จุดเด่นของผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้คือ 1. เกษตรกรสามารถใช้เครื่องคัดแยกเมล็ดแตงโมแบบแยกน้ำในการแยกเมล็ดออกจากเนื้อแตงโมได้อย่างรวดเร็ว 2. เกษตรกรได้น้ำแตงโมที่ปั่นแยกเมล็ดแตงโมใช้ในการผลิตข้าวแต๋นน้ำแตงโมเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 3. ประหยัดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานมีผลผลิตสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 4. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งได้ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นได้รับเทคโนโลยีสมัยใหม่

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ สามารถนำไปใช้ทดเเทนเเรงงานคนในการทำงานคัดแยกเมล็ดพันธุ์เเตงโม ลดระยะเวลา ลดต้นทุนในการจ้างเเรงงานในการคัดแยก มีความปลอดภัยในการทำงาน เมล็ดพันธุ์ที่ได้มีความสมบูรณ์ และสามารถนำน้ำแตงโมที่ได้นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำแตงโมทานสด ข้าวเเต๋นน้ำแตงโม ไอศกรีมเเตงโม เป็นการเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้แก่เกษตรกร และทำให้ผู้คนมาสนใจการปลูกแตงโมมากขึ้นตามไปด้วย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นี้ ใช้งานได้จริง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้รับรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ผู้บริหาร วช.มอบประกาศนียบัตรแก่วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม

 

บ่มเพาะ เพิ่มศักยภาพสิ่งประดิษฐ์

ในปีนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา Smart Invention & Innovation ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2656 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอาชีวศึกษา Smart Invention & Innovation ภาคเหนือ ภายใต้ความร่วมมือของ วช. และ ศอศ. ในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษา 37 สถาบันการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม workshop ตลอดระยะเวลา 3 วัน ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมตามกลุ่มเรื่องที่ผู้จัดได้กำหนดไว้

กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ได้นำผลงานเครื่องคัดแยกเมล็ดแตงโมแบบแยกน้ำเพื่อเอาเมล็ด ที่ผ่านการพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เข้ามาร่วมนำเสนอในเวทีครั้งนี้ ปรากฏว่าผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว เนื่องจากมีการปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวกกว่าเดิม (ผู้สนใจสามารถเยี่ยมการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้ทางช่องยูทูป … https://www.youtube.com/watch?v=R4UvRxC8_rQ)

เครื่องคัดเเยกเมล็ดแตงโมแบบแยกน้ำเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ รุ่นใหม่ล่าสุด

 

พัฒนาหลักสูตร ตอบโจทย์ตลาด

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ตั้งอยู่เลขที่ 373 หมู่ที่ 10 บ้านวังสัก ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มี นายอำนวย เรือนสุข ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มคนปัจจุบัน

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จัดการเรียนการสอนระดับชั้น ปวช. จำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวส. จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในอนาคตมีแผนเพิ่มหลักสูตรสาขาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงบริการ

เครื่องทำงานแยกน้ำและเมล็ดพันธุ์ได้ในระยะเวลารวดเร็ว

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เป็นสถานศึกษาที่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างแรงงานที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ทุกวันนี้วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ยึดหลักอาชีวศึกษาทวิภาคีจัดการเรียนการสอนเป็น 2 ส่วน โดยครึ่งหนึ่งเป็นการเรียนในสถานศึกษา และอีกส่วนเป็นการศึกษาในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และพัฒนาทักษะอื่นๆ เช่น การขายของ การบริการ ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน

ต้นแบบเครื่องคัดเเยกเมล็ดแตงโมแบบแยกน้ำเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์

 

เปิดโอกาสคนจนได้เรียนฟรี มีอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม เป็น 1 ใน 30 สถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่เข้าร่วมโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส ระยะเวลาดำเนินงาน 10 ปี  (ปีงบประมาณ 2566-2575) เน้นจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพ ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ที่ผ่านมาพบว่า สามารถยกระดับผู้ที่ขาดโอกาส ยากไร้ ฐานะยากจนให้มีพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้จริง

สอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ปัจจุบัน นายอำนวย เรือนสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ให้แก่นักเรียนสายอาชีพที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสเรียนฟรี ตลอดระยะเวลา 3 ปี อาหารฟรี 3 มื้อ หอพักฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก เฟซบุ๊ก วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354