โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ฟื้นฟูภาคเกษตร สร้างรายได้ 1,483 ล้านบาท

ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเข้มแข็ง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเกษตรกรที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ซึ่งโครงการดังกล่าว มีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยกำหนดเป้าหมายเกษตรกร 32,000 ราย และจ้างแรงงานเกษตรทฤษฎีีใหม่่ระดับตำบล 16,000 ราย ในพื้นที่ 4,009 ตำบล 75 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

สศก. โดยศูนย์ประเมินผล ซึ่งมีภารกิจในการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 27,117 ราย (ร้อยละ 85 ของเป้าหมาย 32,000 ราย) เกิดการจ้างแรงงาน 15,102 ราย (ร้อยละ 94 ของเป้าหมาย 16,000 ราย) ในพื้นที่ 4,009 ตำบล ส่งผลให้เกิดพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 96,218.50 ไร่ (ร้อยละ 77 ของเป้าหมาย 125,615 ไร่) และมีพื้นที่กักเก็บน้ำ 67.5520 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 77 ของเป้าหมาย 87.9987 ล้านลูกบาศก์เมตร)

หากพิจารณาถึงกลุ่มตัวอย่างจากการลงพื้นที่ของ สศก. โดยสำรวจตัวอย่างเกษตรกร 1,319 ราย ครอบคลุม 4 ภาค รวม 26 จังหวัด พบว่า เกษตรกรร้อยละ 54 สามารถมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายผลผลิตประเภทพืชผัก เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว โดยมีผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 8,161 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี (เพิ่มขึ้น 2,798 บาท ต่อครัวเรือน ต่อปี)

และจากการดำเนินโครงการทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 6,098 ล้านบาท โดยเป็นการสร้างรายได้ให้กับภาคเกษตรรวมกว่า 1,483 ล้านบาท เช่น สาขาการเลี้ยงสัตว์ปีก การประมงน้ำจืด การปลูกพืชผัก การทำสวนไม้ผล เป็นต้น นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้รับการพัฒนาอาชีพและการตลาด เกิดการรวมกลุ่มใหม่ๆ ถึง 106 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มด้านพืช รองลงมาคือ ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งหากคิดเป็นรายได้ในรอบ 6 เดือน กลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยกลุ่มละ 23,875 บาท


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354