“กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” จากฟ้าสู่มหาบาดาล สานต่อที่พ่อทำ

“หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529

จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรนับตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์ ได้ทอดพระเนตรเห็นว่า น้ำเป็นปัญหาที่รุนแรงและสำคัญที่สุด ไม่มีน้ำก็ทำการเกษตรไม่ได้หรือทำก็ขาดทุน เกษตรกรอยู่ไม่ได้ต้องอพยพเข้าเมืองเพื่อหางานทำ แต่เมื่อมีน้ำผลผลิตก็เพิ่มขึ้น คุณภาพก็ดีขึ้น การจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคจึงเป็นงานที่สำคัญยิ่ง

พล.อ.ท. ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เชิดชูพระเกียรติคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีต่อพระบรมราชชนก น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพอากาศจึงได้จัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ขึ้น เพื่อแสดงผลงานนิทรรศการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เริ่มตั้งแต่การโปรยสารฝนหลวงจากเครื่องบินกองทัพอากาศ เพื่อให้ตกลงในพื้นที่ป่าต้นน้ำ รวมทั้งนอกเขตชลประทาน จากนั้นก็เป็นการสร้างฝายบนดอยสูงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำ น้ำที่อยู่ในระบบชลประทาน คลอง หนอง บึง ก็มีน้ำมันไบโอดีเซล พลังงานทดแทนที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้ว สูบน้ำเข้าสู่ไร่นาของราษฎรและในฤดูแล้งที่น้ำตามแหล่งเก็บกักต่างๆ เหือดแห้งลง “…ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้…” กองทัพอากาศจึงได้หาวิธีที่จะนำน้ำของพระราชาที่ซึมลงไปอยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้ โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นกำลังหลักในการสูบน้ำขึ้นมาใช้ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียง ภายใต้ชื่อโครงการเทพประทานธารา

“ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้…” มีน้ำก็ทำการเกษตรได้ เมื่อมีผลผลิตก็มีรายได้ นอกเหนือไปจากภารกิจที่กล่าวไปแล้ว กองทัพอากาศยังได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปเผยแพร่เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับกำลังพล ได้พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในเขตกองทัพอากาศให้เป็นแปลงเกษตรพอเพียง ที่ข้าราชการและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้น

ในขณะเดียวกัน ในภารกิจที่กองทัพอากาศออกช่วยเหลือประชาชน ยังได้นำปราชญ์ชาวบ้านในสาขาต่างๆ ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสภาพปัญหา เพื่อที่จะให้ราษฎรเหล่านั้นพึ่งพาตนเองได้ และยังมีการนำปัจจัยการผลิตที่สำคัญไปมอบให้อีกด้วย ซึ่งกองทัพอากาศถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความกินดีอยู่ดี ในวิถีพอเพียง

ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศจึงได้รวบรวมผลงานการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศและสนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายชุมชนจนประสบความสำเร็จ มาจัดแสดงในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่ 27 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์พระราชาในกองทัพอากาศ อาทิ นิทรรศการฝนหลวง การรีไซเคิลน้ำมันที่ใช้แล้วเป็นพลังงานไบโอดีเซล การปรับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการเทพประทานธารา และการส่งเสริมเกษตรกรเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชา

ผลงานการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ เช่น ตามกองบินต่างๆ โรงเรียนนายเรืออากาศ จนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศจนประสบความสำเร็จ เกิดความกินดีอยู่ดี แก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบยั่งยืน การถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาจากปราชญ์ชาวบ้านที่เดินตามรอย ในหลวง รัชกาลที่ 9 กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านทหารอากาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆ จากทั่วประเทศไทย เช่น พันธุ์ไม้นานาชนิด อุปกรณ์การเกษตร แวะชิมอาหารปลอดสารพิษจากเครือข่ายเกษตรทุกภูมิภาคการฝึกอบรมอาชีพฟรีให้กับผู้ที่สนใจ อาทิ หมูสะเต๊ะสูตรลับทหารอากาศ พร้อมเรียนรู้สูตรลับชากาแฟ 8 สูตร ฝึกอาชีพทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ และเรียนรู้การทำตลาดสินค้าออนไลน์ พบกับวิถีเกษตรคนเมือง เช่น การปลูกและการขยายพันธุ์พืชแบบง่ายๆ การสอนแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครัวเรือน โดยทีมวิทยากรจากมูลนิธิเกษตรพอเพียงและเครือข่าย เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพอากาศ และศิลปินชื่อดังทุกวัน ลุ้นรับโชครางวัลใหญ่ จากกิจกรรมสอยดาวเกษตรและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย