เกษตรสุดปลื้ม คว้ารางวัลส่งเสริมคนดีคนเก่งฯ จากวุฒิสภาเพิ่ม

กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากวุฒิสภา ด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุรางวัลสร้างขวัญและกำลังใจอย่างดีให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อเกษตรกรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ารับมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทุ่มเททำงานเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาตลอด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทั่วประเทศมีองค์ความรู้ด้านการกษตรสมัยใหม่ครบทุกมิติ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคตามนโยบายตลาดนำการผลิตของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการพัฒนาให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้ภาคการเกษตร เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรางวัลดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับมีขวัญกำลังใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อพัฒนาชีวิตของเกษตรกรต่อไป

สำหรับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคม และประเทศ เป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป ตลอดจนเพื่อให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า ในสัดส่วนที่อัตราเชิงปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงาน 74 แห่ง เข้าร่วมรับมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมการเกษตร เพิ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ถึง 13 รางวัล จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบด้วย รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น จำนวน 4 รางวัล จากผลงาน “มังคุดแก้จนคนทำแปลงใหญ่ มังคุดคิชฌกูฏ” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน, “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และ “โครงการหนองเม็กโมเดล พลิกวิถีผักอินทรีย์ ร่วมใจแก้จน คนอำนาจเจริญ” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จำนวน 8 รางวัล แบ่งเป็น 1. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี จำนวน 4 รางวัล จากผลงาน “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกไผ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนบ้านอ่างเตย” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, “จิ้งหรีดแปลงใหญ่แก้จนแบบคนบุรีรัมย์” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, “หนองค้าพารวย ด้วยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ “ท่องเที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ขจัดภัยยากจนสู่ชุมชนบ้านปรก” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และ 2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จำนวน 4 รางวัล จากผลงาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี, การควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวแบบมีส่วนร่วม ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี อีกจำนวน 1 รางวัล จากผลงาน “กรมส่งเสริมการเกษตรแก้วิกฤตศัตรูพืชอุบัติใหม่ใบด่างมันสำปะหลัง” โดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และกองขยายพันธุ์พืช

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่า รางวัลที่ได้รับทั้งหมดในปี 2565 นี้ นับเป็นกำลังใจที่ดีเยี่ยมของพวกเราาวกรมส่งเสริมการเกษตร และในปีต่อๆ ไป กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่า “กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”