โครงการข้าวยั่งยืนขนาดใหญ่ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับรายได้ของเกษตรกรรายย่อย

Olam Agri_image

โครงการตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อย (Market Oriented Smallholder Value Chain หรือ MSVC) หนึ่งในโครงการข้าวยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้เข้าสู่การดำเนินงานในช่วงสุดท้ายและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย จำนวน 19,000 ราย ให้สามารถมีรายได้สุทธิจากการทำนาเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 20 และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มาจากการเกษตรได้ถึง ร้อยละ 21 โครงการนี้ได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืนสูงสุด โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโครงการ MSVC ยังได้รับการยอมรับจากการการตรวจประเมินผ่านมาตรฐาน Farm Sustainability Assessment (FSA) ระดับ FSA Gold ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของ Sustainable Agriculture Initiative (SAI) อีกด้วย

Olam Agri_image

จากจุดเริ่มต้นของโครงการในปี พ.ศ. 2559 ที่มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 77 ราย โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาที่ยังขาดแคลนทรัพยากรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงเพิ่มปริมาณการผลิตข้าวคุณภาพสูงจากภาคอีสานของไทย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง ร้อยละ 20 หรือจำนวนกว่า 3,000 ราย ทั้งยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรหญิงซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด นอกจากนี้ ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง ร้อยละ 21 รวมทั้งลดการปนเปื้อนของสารตกค้างจากการเกษตรลงสู่แหล่งน้ำได้ ร้อยละ 14

Olam Agri_image

พอล นิโคลสัน รองประธานฝ่ายวิจัยและความยั่งยืน แผนกข้าว บริษัท โอแลม อะกริ กล่าวว่า เกษตรกรรายย่อยถือเป็นเสาหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและมีความสำคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ แต่ยังมีเกษตรกรเป็นจำนวนมากที่นับว่าเป็นกลุ่มเปราะบางในห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น เราจึงทำงานร่วมกับ GIZ และกรมการข้าวของไทยอย่างแข็งขัน เพื่อให้เกษตรกรเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น และทำให้ห่วงโซ่อุปทานข้าวมีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของเราในการปฏิรูปการเกษตรเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนของโครงการ MVSC ทำให้ผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกอาหารในยุโรป สหรัฐอเมริกา และทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้าวที่เพาะปลูกด้วยวิธีที่ยั่งยืนมากกว่า 50,000 ตัน และได้รับสินค้าที่ผลิตด้วยระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารสูงสุดระดับสากล รวมถึงสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศไทย

โครงการตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อย (Market Oriented Smallholder Value Chain หรือ MSVC) เป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ภายใต้กรอบของโครงการ develoPPP ของกระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน (BMZ) ประกอบด้วยหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) บริษัท โอแลม อะกริ (Olam Agri) และกรมการข้าวไทย


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354