วว. พัฒนานวัตกรรมเกษตรภาคอีสาน แก้ไขปัญหาความยากจน

นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ร่วมลงพื้นที่กับหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำของ บพท. ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ (กลาง) และ ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา (ซ้าย)

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชุมหารือการนำผลงานวิจัย วว. สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีแผนการดำเนินงานด้านการผลิตกระบวนการผลิตเห็ดแบบครบวงจร ทั้งในการเพาะปลูกเห็ด การยืดอายุเห็ดเพื่อจัดจำหน่าย การแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นรูปแบบเห็ดฟังก์ชั่น เห็ดทอดกรอบ ระบบพลังงานในการเพาะเลี้ยงเห็ด รวมทั้งการพัฒนาชีวภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการปลูกผักเศรษฐกิจ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับมูลค่าสูง พร้อมนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี Hydroponic ของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ซึ่ง ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ได้ให้นโยบายในการส่งเสริมเทคโนโลยีการเพาะปลูก การผลิตสารละลายธาตุอาหารพืชให้กับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งพบว่าเกิดประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา และการสร้างรายได้ให้นักเรียน นักศึกษา และสร้างอาชีพให้ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาประกอบด้วย 1. พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ กลุ่มจังหวัดคนจน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร และร้อยเอ็ด 2. พัฒนาด้านสินค้าเกษตร กลุ่มจังหวัดคนจน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ พิษณุโลก กาฬสินธุ์ สกลนคร ศรีสะเกษ ยะลา และนราธิวาส ซึ่งผลผลิตจากโครงการจะเป็นกระบวนการ/เทคโนโลยี/นวัตกรรม/องค์ความรู้ ที่เหมาะสมตามบริบทของกลุ่มเป้าหมายที่สามารถผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และงานในพื้นที่ ซึ่งโครงการจะเป็นจุดเชื่อมให้เกิดโมเดลการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดอาชีพ และเพิ่มทักษะการดำรงชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยมีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นตัวขับเคลื่อนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งจากฐานราก เพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354