กฟก.สั่งเช็กตัวตนเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้สิน ก่อนเพิ่มสิทธิเร่งด่วนช่วยเหลือ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ(กฟก.)ครั้งที่ 2/2560 สั่งการให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้สิน 510,000 รายเป็นข้อมูลปัจจุบันหรือไม่ เพราะบางคนอาจเสียชีวิตแล้วหรืออาจจ่ายหนี้หมด โดยจะเริ่มดำเนินการสัปดาห์หน้า และให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมปีนี้

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหนี้ระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และคณะกรรมการกลั่นกรองหนี้ในระดับอำเภอที่มีนายอำเภอเป็นประธาน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ที่กระทรวงมหาดไทยสัปดาห์หน้า

สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้ ประกอบด้วย 1.เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกฟก. 2.เป็นหนี้เพื่อการเกษตรเท่านั้น 3.เป็นหนี้กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นิติบุคคลอื่นที่คณะกรรมการกำหนด และสถาบันเกษตรกร 4.เป็นหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือมีบุคคลค้ำประกัน

5.เป็นหนี้ทีมีสถานะผิดนัดชำระหนี้ขึ้นไป โดยจัดลำดับความเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ คือ หนี้ถูกฟ้องล้มละลาย หนี้ถูกบังคับคดี หรือประกาศขายทอดตลาด หนี้ถูกดำเนินคดี หนี้ผิดชำระหนี้ และ 6.ที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ เกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 5 ที่สมควรให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับแรก คือ ผู้ทุพพลภาพ เจ็บป่วย หรือ มีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ หรือเป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานในวัยแรงงานดูแล ขณะที่หนี้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนที่ใช้บุคคลค้ำประกันและหลักทรัพย์ค้ำประกันกว่า 2.5 ล้านบาท ให้เสนอคณะกรรมการจัดการหนี้พิจารณาเป็นรายกรณี