สระแก้ว โมเดล by กศน. ตลาดนำการผลิต สร้างอาชีพ

สำนักงาน กศน. มีหน้าที่สำคัญในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

แปลงปลูกฟ้าทะลายโจร

สำนักงาน กศน. ได้ดำเนินโครงการ สระแก้ว โมเดล by กศน. พัฒนาการจัดการศึกษาและอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการผลิต” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถทางในการแข่งขัน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญที่ให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

มะระขี้นก

สระแก้ว โมเดล by กศน.

สำนักงาน กศน. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ร่วมกันจัดทำเวทีประชาคมในพื้นที่ร่วมกับภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดสระแก้ว พบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ กศน. มีความต้องการการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรสมุนไพร การพัฒนา และสนับสนุนปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการน้ำโดยใช้พลังงานทดแทน การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการผลิตและการแปรรูป โดยเฉพาะช่องทางการตลาด รวมถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าทั้งการพัฒนาจนเข้าสู่มาตรฐานการรับรองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสู่การยกระดับเพื่อการส่งออก

ขมิ้นชันตากแห้ง

สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย “สระแก้ว โมเดล by กศน.” เป็นต้นแบบของการพัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ ตามความต้องการของประชาชน โดยใช้ตลาดนำการผลิต ซึ่งจะเป็นแนวทาง/ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ สามารถวางแผนการผลิต และความพร้อมของทรัพยากรที่มีให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตอบสนองความต้องการของตลาด

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สมุนไพร จังหวัดสระแก้ว

ปลายเดือนสิงหาคม 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศึกษาธิการ) เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และภาคีเครือข่าย ได้แก่ บริษัท เจียงเหลียง โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด บริษัท ดีท้อกซ์ ประเทศไทย จำกัด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสระแก้ว สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

นายคมกฤช จันทร์ขจร ตรวจเยี่ยมแปลงสมุนไพร นายรุ่งเพชร พิมอ่อน

ภาคีเครือข่ายเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพของประชาชนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีอาชีพ มีความพร้อมในการดำรงชีวิตส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน โดยใช้การพัฒนาอาชีพทางด้านพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน ท้องถิ่น ในรูปแบบ “SAKAEO MODEL by กศน.” เพื่อให้เป็นการตลาดนำการผลิต นำมาพัฒนาและจัดการศึกษาด้านอาชีพให้แก่ประชาชน

มะระขี้นกตากแห้ง

สมุนไพรสร้างอาชีพ

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลองหว้าใหม่ เป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สระแก้ว โมเดล by กศน. ซึ่งที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ได้เข้ามาอบรม ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และการตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทัพพริกอย่างเป็นระบบ ทำให้แปลงเกษตรของเราได้รับการรับรองเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ทุกแปลง

ดีปลี

ปัจจุบัน ได้มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลองหว้าใหม่ ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจาก อาจารย์กฤษณา โสภี ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว (ศฝช.สระแก้ว) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.สระแก้ว) ที่ร่วมอบรม สนับสนุนองค์ความรู้และแนะนำตลาดรับซื้อผลผลิต รวมทั้งส่งเสริมให้พวกเรา จนรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยมีสมาชิก จำนวน 48 คน ในการปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 45 ไร่ สามารถผลิตฟ้าทะลายโจรแห้งส่งขายได้ถึงปีละ 20 ตัน

ต่อมาปี 2564 ศฝช.สระแก้ว ได้แนะนำบริษัทซึ่งมีความต้องการฟ้าทะลายโจรแห้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 ตัน จึงทำให้เรามีความจำเป็นต้องขยายสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการ โดยได้นำกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการปลูกฟ้าทะลายโจรเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 30 คน รวมพื้นที่จำนวนกว่า 100 ไร่

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ของ ศฝช.สระแก้ว

ในช่วงที่ฟ้าทะลายโจรเป็นที่ต้องการของตลาด ทางกลุ่มสามารถส่งฟ้าทะลายโจรอบแห้งขายได้ในราคากิโลกรัมละ 800 บาท ซึ่งถือว่ามีราคาสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา และเมื่อ ผอ.เอื้อมพร และ อาจารย์กฤษณา จากสำนักงาน กศน. ได้ริเริ่มโครงการที่สามารถตอบโจทย์ด้านการตลาดที่นำไปสู่ความยั่งยืนสำหรับประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีขึ้น โดยใช้ตลาดนำการผลิตเช่นนี้ ทางกลุ่มรู้สึกขอขอบคุณสำนักงาน กศน. และ อบจ.สระแก้ว เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสำคัญและปูแนวทางอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะสมุนไพรอินทรีย์และพืชสมุนไพรเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่ให้สามารถมีตลาดรองรับ และมีการประกันราคาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

……………………………………….

สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิงก์ https://shorturl.asia/0zJwQ – Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354