กรมส่งเสริมการเกษตร ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี จัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดการทำงาน “Keep Going, Keep Growing”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จะครบรอบ 55 ปีการสถาปนา จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมจะเดินเคียงข้างไปกับเกษตรกร

โดยเน้นตลาดนำการผลิตและนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

และนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง รวมทั้งกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งประกอบด้วยก้าวแรก ขับเคลื่อนงานพระราชดำริ และเกษตรกรรมยั่งยืนก้าวสอง ขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ก้าวสาม ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง ก้าวสี่ ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ก้าวห้า สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ ก้าวหก ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพื้นที่ ก้าวแปด ผลักดันการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพื่อฉลองครบรอบการสถาปนาปีที่ 55 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ ในช่วงวันคล้ายวันสถาปนากรม วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 55 ปี

การอบรมฝึกอาชีพ 5 หลักสูตร ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตรการปลูกพืชผักคนเมือง
การเพาะต้นอ่อนผักงอกสำหรับคนเมือง น้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า รองรับผู้สนใจกว่า 550 คน และเชิญเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดีฝีมือเกษตรกร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่นๆ

นอกจากนี้ ตลอดทั้งปี 2566 ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 50 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน จัดกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่เกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook: กรมส่งเสริมการเกษตร