นักวิชาการซีพีเอฟ ชู “โปรไบโอติก” นวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดสาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งด้วยจุลินทรีย์ “โปรไบโอติก” ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กุ้งแข็งแรงปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ ไร้สารตกค้าง เป็นแนวทางการเลี้ยงกุ้งที่ยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การผลิตอาหารปลอดภัยที่มีคุณภาพส่งถึงผู้บริโภค

นายเชี่ยวชาญ ผลพนิชรัศมี รองกรรมการผู้จัดการ ด้านวิจัยการเลี้ยงกุ้งและเทคโนโลยีชีวภาพ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญ ศูนย์วิจัยการเลี้ยงกุ้ง จึงคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการใช้ โปรไบโอติก หรือจุลินทรีย์มีชีวิตชนิดที่มีประโยชน์มาประยุกต์ในการผลิตวัตถุดิบอาหารให้ปลอดจากการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อส่งต่ออาหารปลอดภัย ปลอดสารถึงผู้บริโภค สำหรับ “โปรไบโอติก” ที่ทางศูนย์วิจัยฯ ค้นคว้าพัฒนาคัดเลือกนำมาใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้ง เน้นโปรไบโอติกหลักใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก เป็นโปรไบโอติกที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงจุลินทรีย์ภายในทางเดินอาหารของสัตว์โดยตรง เน้นจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยอาหาร สร้างเอนไซม์ที่หลากหลาย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหาร รวมถึงเน้นจุลินทรีย์ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ ทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง สามารถต่อต้านเชื้อก่อโรคได้ดี และกลุ่มที่ 2 เน้นคัดเลือกโปรไบโอติกที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำและพื้นบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

จุลินทรีย์ทั้งหมด จะทำการแยกเชื้อด้วยเทคนิคทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้จุลินทรีย์ที่มีความบริสุทธิ์ เป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกธรรมชาติ ไม่ได้ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม จากนั้นจึงนำมาทดสอบประสิทธิภาพต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติเด่นของจุลินทรีย์แต่ละชนิด โดยคุณสมบัติของจุลินทรีย์โปรไบโอติกด้านต่างๆ ที่ได้ ประกอบด้วย 1.สำหรับตัวกุ้ง ได้แก่ ด้านการยับยั้งเชื้อก่อโรค ด้านการผลิตเอนไซม์น้ำย่อยที่ดี และ 2.สำหรับการบำบัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ด้านการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ ทั้งคาร์บอนและไนโตรเจน ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์น้ำ รวมถึงด้านการทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และช่วยปรับปรุงพื้นบ่อ ลดของเสียในเลนและตะกอน