ผักกระถาง ปลูกง่าย แต่สร้างรายได้แบบ “ไม่ธรรมดา”

ความพยายาม ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้การประกอบอาชีพประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับ คุณพรรณี พยุงกุลอนันต์ หรือ พี่สาว เกษตรกรเจ้าของกิจการปลูกผักกระถาง ในตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

คุณพรรณี พยุงกุลอนันต์ หรือ พี่สาว เจ้าของกิจการผักกระถาง และ พี่ฉลวย เกษตรตำบล

พี่สาว เล่าว่า ก่อนหน้านี้เกือบ 10 ปี พี่สาวประกอบอาชีพทำสวนยางพารา แต่ด้วยภาวะราคายางพาราที่ไม่แน่นอนประกอบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น จึงคิดหาแนวทางประกอบอาชีพเสริมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยการหันมาปลูกผักเพื่อบริโภคและจำหน่ายแก่คนทั่วไป

ในระยะแรก พี่สาวได้เริ่มปลูกกะหล่ำปลี มะกรูด สะระแหน่ โหระพา พริกชี้ฟ้า และมะเขือ โดยยึดวิธีการปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี ส่งผลให้พืชผักได้รับความเสียหายจากการเข้าทำลายของโรคและศัตรูพืช

จำหน่ายตลาดนัดและออกบูธ

สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ จึงเข้ามาให้คำแนะนำการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย บาซิลัส ทูริงเยนซิส หรือ บีที ช่วยกำจัดหนอนในแปลงผัก รวมทั้งการส่งเสริมให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผักด้วยวิธีนี้ทำให้มีความปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ทำให้ผลิตมีคุณภาพและจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น

ปัจจุบัน พี่สาวมีการปลูกผักที่หลากหลายขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ ขึ้นฉ่าย ผักสลัด ผักเคล มะเขือเทศ เป็นต้น ซึ่งวิธีการปลูกและการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ต้องใช้ความขยันและความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอน

วัสดุ-อุปกรณ์

  1. สำหรับการเพาะกล้า

1.1 พีทมอส

1.2 ถาดเพาะ

  1. วัสดุปลูก

ขี้เค้ก : ขุยมะพร้าว : ปุ๋ยหมัก อัตรส่วน 1 : 1 : 1

  1. การดูแลรักษา

ให้น้ำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ใส่ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ผักแต่ละชนิดมีระยะเวลาการเพาะเมล็ดจนสามารถจำหน่ายได้แตกต่างกัน

ผักกระถางหลายชนิด

เมื่อปลูกแล้วพี่สาวจะนำผักมาวางจำหน่ายในตลาดประชารัฐของอำเภอวังวิเศษ และการออกบูธในงานต่างๆ โดยราคาที่จำหน่ายจะแตกต่างกัน ดังนี้ 1. ผัดสลัด 30 บาทต่อกระถาง  2. ขึ้นฉ่าย 35 บาทต่อกระถาง 3. ผักเคล 25-30 บาทต่อกระถาง 4. มะเขือเทศ 10 บาทต่อถุง รวมถึงพืชอื่นๆ อีกหลายชนิด

การจำหน่ายผักในกระถาง ส่งผลให้พี่สาวมีรายได้ถึง 5,000-6,000 บาทต่อสัปดาห์ เฉลี่ยแล้วมีรายได้จากการจำหน่ายผักในกระถางในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน ถือเป็นอาชีพทางเลือกที่ทุกคนสามารถทำได้และสร้างรายได้เป็นอย่างดี

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณพรรณี พยุงกุลอนันต์ โทร. 086-686-1816 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ โทร. 075-270-801

………….

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565