“กศน.อุบลฯ” ต้นแบบ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็น กศน.จังหวัดแห่งแรกของประเทศไทย มุ่งมั่น จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ พัฒนาทักษะทางอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

สำนักงาน กศน.อุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหาร กศน.สัญจร ครั้งที่ 2

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน. โดยขับเคลื่อนนโยบาย กศน.wow ที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำจนเป็น กศน. 5 ดาว 5G พรีเมี่ยม และนครแห่งการอ่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับนโยบาย “อุบลราชธานี…นครแห่งการอ่าน” อย่างจริงจัง ด้วยการจัดกิจกรรม และส่งเสริมนโยบายในการปลูกฝังการอ่านให้เกิดขึ้นในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ แม้ว่าเทคโนโลยีจะเจริญก้าวหน้า แต่ก็ใช้การอ่านในการศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้น สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ พร้อมจัดกิจกรรม Run for Books ระดมเงินทุนได้หลักล้าน นำไปจัดซื้อหนังสือให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน พร้อมจัดตั้งกองทุนธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นธนาคารหนังสือสำหรับเด็กและครอบครัวแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ดำเนินการ เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.อำเภอตระการพืชผล

กศน.อุบลฯ เจ้าภาพจัดงาน

สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ 2

ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประสบความสำเร็จในฐานะเจ้าภาพจัดงาน “สำนักงาน กศน. สัญจร ครั้งที่ 2” โดย นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. นางสาวทรงศรี   วิระรังษิยากรณ์ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ และ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. พร้อมด้วย ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง และผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด/อำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาในกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงาน กศน.

นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้พาคณะผู้บริหาร กศน.ไปศึกษาดูงานกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงาน กศน. 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 อุทยานการเรียนรู้สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และกศน.อำเภอวารินชำราบ ศึกษาการบริหารจัดการภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โครงงานนักศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียน ปักหมุดคนพิการและการส่งเสริมอาชีพคนพิการ สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอุบลราชธานี “Co-Learning space” ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

ฐานที่ 2 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอสิรินธร ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเครือข่าย ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นในการนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีถิ่นอีสาน เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

อบรมอาชีพการทำสลัดโรล ของ กศน.อำเภอตระการพืชผล

ฐานที่ 3 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงาน ของ กศน. ของอำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอโขงเจียม ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเครือข่าย ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็น ในการนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีถิ่นอีสาน

ฐานที่ 4 เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน.อำเภอเดชอุดม เยี่ยมชมผลงาน กศน.ตำบลต้นแบบ  5 ดี พรีเมี่ยม และกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับประเทศ เยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุ (Sixty Up School) ศึกษาดูงานทักษะอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเครือข่าย ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความคิดเห็นในการนำไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีถิ่นอีสาน รวมทั้งศูนย์ภาษาเพื่อการสื่อสาร กศน. อีกด้วย พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนร่วมกัน พร้อมนำเสนอการศึกษาเรียนรู้จากการลงพื้นที่ทั้ง 4 ฐาน ในหัวข้อ กศน.เพื่อประชาชน “กศน.ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภายในหน่วยงานต่อไป

โชว์สินค้าอบรมอาชีพ ชุดดริปกาแฟจักสานไม้ไผ่

กศน.อำเภอตระการพืชผล

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีเป้าหมายให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สามารถนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับประชาชน ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญในการกระจายโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับ ที่สามารถสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ได้

กศน.อำเภอตระการพืชผล เห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดทำ “โครงการห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมการอ่าน สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้” ขึ้น เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการอ่านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจและมีนิสัยรักการอ่าน เพื่อจัดประสบการณ์ เพิ่มความสนใจ การใช้ห้องสมุดให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ กศน.อำเภอตระการพืชผล

กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านลักษณะ “กิจกรรมมีชีวิต” ส่งเสริมจินตนาการในวัยเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เกิดกิจกรรมบ้านหลังเรียน ขึ้นมา ดังนั้น จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านถนนคนเดิน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดสำหรับชาวตลาด/ Diliberylibery/Grab book ขึ้นอีกกิจกรรมหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดและนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการอ่านของประชาชนได้เป็นอย่างดี

การสาธิตและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยให้ผู้สนใจ
นิทรรศการผลงานของ กศน.อำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน.อุบลราชธานี

ทั้งนี้พบว่า หนังสือส่วนใหญ่ที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พ่อค้าแม่ค้านิยมอ่าน เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังได้จัดมุมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและผู้ปกครอง ได้มาทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกัน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นการบริการเชิงสร้างสรรค์ ให้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนาการเด็กให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการตอบสนองความต้องการของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้ด้านจริยธรรม และวัฒนธรรม ทั้งยังช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนาน และมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นด้วย

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ