นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พบวิธีอบไม้ปาล์มให้เร็ว ไม่แตก ไม่ยุบตัว สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

ทีมนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิยาลัยวลัยลักษณ์ ค้นพบกระบวนการ Pre-treatment เพื่อการอบไม้ปาล์มน้ำมันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่แตกและไม่ยุบตัว ช่วยแก้ปัญหาการอบไม้ปาล์มน้ำมันที่มีมานานในอุตสาหกรรมกว่า 20 ปี สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก พร้อมยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วใน 3 ประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า ปาล์มน้ำมัน เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของไทย มีพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ในภาคใต้ซึ่งคิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกทั่วโลก ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีต้นปาล์มน้ำมันอายุมากที่ต้องกำจัดทิ้งในปริมาณมาก สูงถึง 4 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าไม้แปรรูปอบแห้งเบื้องต้นประมาณ 30,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมเศษต้นปาล์มน้ำมันอีกจำนวนมากที่เหลือทิ้งในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ด้วยวิธีการแปรรูปอบแห้งไม้ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม ไม้ปาล์มน้ำมันจะเกิดความเสียหาย เนื่องจากการยุบตัวอย่างรุนแรงในระหว่างการอบ โดยมีสัดส่วนการแปรรูปแค่ 20-30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อีกทั้งใช้ระยะเวลาและพลังงานการอบที่สูงทำให้ไม่คุ้มทุน

จึงพร้อมด้วยทีมนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้ฯ มวล. จึงได้ศึกษาวิธีการอบและการใช้ประโยชน์ไม้ปาล์มน้ำมันในรูปแบบใหม่แบบครบวงจร และได้ค้นพบกระบวนการ Pre-treatment ที่สามารถเปลี่ยนไม้ปาล์มน้ำมันซึ่งอบยากที่สุดในบรรดาไม้ทั้งหมดให้กลายเป็นไม้ที่อบได้ง่ายที่สุดได้ โดยที่คุณสมบัติต่างๆ ของไม้ไม่เสียไป ถือเป็นนวัตกรรมใหม่สามารถแก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีลงได้

เทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับลำต้นไม้สายพันธุ์ปาล์มชนิดอื่นๆ และสามารถผนวกเข้ากับกระบวนการผลิตไม้ยางพาราในโรงงานที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่ โดยงานวิจัยดังกล่าวได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้วใน 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พร้อมทั้งมีการขยายผล ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยให้กับบริษัท บุคคลผู้สนใจทั่วไป รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ เพื่อให้นำไปขยายผลให้เป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดของอุตสาหกรรมใหม่ จากเศษชีวมวลต้นปาล์มน้ำมันในวงกว้างต่อไป

“สำหรับกระบวนการ Pre-treatment ประกอบด้วย การอัดน้ำเข้าไปในไม้ปาล์มน้ำมัน ต่อด้วยการแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้เกิดรอยแตกขนาดเล็กในระดับ 1 ในล้านของเมตร ในโครงสร้างไม้ปาล์มน้ำมัน ส่งผลให้ปาล์มน้ำมันสามารถอบได้อย่างรวดเร็ว ด้วยกระบวนการอบที่รุนแรง สามารถอบไม้ที่มีความหนามากๆ ได้ สามารถทำกระบวนการ Heat-treatment ด้วยความร้อนตั้งแต่เริ่มต้นที่อุณหภูมิสูงมากถึง 200 องศาเซลเซียสได้” รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร กล่าว

“ขอขอบคุณโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ บริษัท ทิมเบอร์เอ็นจิเนียริ่งออฟกระบี่ และแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสีย การลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้การดำเนินการของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับการค้นพบและพัฒนานวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาผู้รับทุนในโครงการประกอบด้วย นายชูศักดิ์ ฤทธิเพ็ชร นางสาวพีระยา เศรษฐพงษ์ และ นางสาวกมลวรรณ ดำยัง และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา สังกัดหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มวล.” รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร กล่าวในตอนท้าย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673-671, 075-672-304 Facebook : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ, [email protected]