กรมวิชาการเกษตร เตรียมเปิดตลาด ดัน เสาวรส อินทผลัม สะละ สนใบพาย ไปจีน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ยื่นหนังสือขอเปิดตลาดส่งออก อินทผลัม เสาวรส สะละ และสนใบพาย ไปจีนเพิ่มเติม กับสำนักงานศุลกากรแห่ง     สาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เตรียมพร้อมหารือระหว่างทวิภาคี ระหว่างการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน 2565 นี้

จากข้อมูลการส่งออกผลไม้สดของไทยไปจีน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-ตุลาคม 2565 มีปริมาณสูงถึง 1.48 ล้านตัน สร้างมูลค่ากว่า 1.09 แสนล้านบาท โดยผลไม้สดที่สร้างมูลค่าสูงสุดในการส่งออก 5 อันดับแรก คือ ทุเรียน มังคุด ลำไย สับปะรด และ ส้มโอ ซึ่งประเทศไทยยังมีสินค้าพืชที่มีศักยภาพในการส่งออกอีกหลายชนิด อาทิเช่น เสาวรส อินทผลัม สะละ และ สนใบพาย  ชซึ่งเป็นสินค้าพืชที่เป็นที่ต้องการในตลาดจีน  ชจึงได้ถือโอกาสผลักดันให้มีการส่งออกไปประเทศจีน


อินทผลัม มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 14,000 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 5,000 ตัน โดยมีแหล่งปลูกที่สำคัญที่ กาญจนบุรี นครราชสีมา สุพรรณบุรี ร้อยเอ็ด และ ชบุรีรัมย์ โดยมีพันธุ์ที่ไทยประสงค์ส่งออกไปจีน      5 พันธุ์ คือ บาฮีเหลือง บาฮีแดง อัมเอ็ดดาฮาน โคไนซี และ จี-2

เสาวรส มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 6,000 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 3,100 ตัน แหล่งปลูกที่สำคัญที่ เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน และบุรีรัมย์ พันธุ์ที่ไทยประสงค์ส่งออกไปจีน 3 พันธุ์ คือ พันธุ์สีม่วง พันธุ์สีเหลือง และ พันธุ์ผสม (F1-Hybrid)

สะละ มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 6,000 ไร่ ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ 3,100 ตัน แหล่งปลูกที่สำคัญที่ เชียงราย เชียงใหม่ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ สระแก้ว พันธุ์ที่ไทยประสงค์ส่งออกไปจีน 4 พันธุ์ คือ เนินวง สุมาลี หม้อ และ อินโด

สนใบพาย เป็นไม้ประดับที่มีรูปทรงสวยงาม มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นิยมนำไปปลูกเป็นไม้มงคล หรือทำบอนไซ แหล่งปลูกที่สำคัญคือ สมุทรสาคร นครนายก และสระบุรี มูลค่าการส่งออกไปจีนคาดว่าประมาณ 1,500 ล้านบาท ต่อปี

สำหรับเงื่อนไขการส่งออกผลไม้ คือ เสาวรส สะละ และอินทผลัม ต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดในพิธีสารฯ และตาม “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขอใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับผลไม้ส่งออกจากไทยไปจีน พ.ศ. 2564″ ส่วนเงื่อนไขการส่งออกต้นสนใบพาย เป็นไปตาม ข้อกำหนดในพิธีสาร ฯ

“กรมวิชาการเกษตรตะหนักถึงความสำคัญในประเด็นการค้าและการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรไปยังจีนอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นตลาดนำเข้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ชการเปิดตลาดสินค้าพืชใหม่ เสาวรส สะละ อินทผลัม และสนใบพาย ไปจีน สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าพืชของไทยไปยังจีน อย่างไรก็ตาม กรมวิชาการเกษตรขอเน้นย้ำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพมาตรฐานการส่งออกผลไม้ไปจีนอย่างเคร่งครัดโดยให้ปฏิบัติตามพิธีสารไทย-จีนและเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการส่งออกผลไม้ไปจีน” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว