เกษตรฯ จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี๒๕๖๐ หวังสร้างเครือข่ายยุวเกษตรกร พัฒนาการเกษตรของประเทศให้ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการเกษตร ศึกษาและการส่งเสริมงานด้านเยาวชนเกษตรที่ดำเนินงานมายาวนานกว่า ๑ ทศวรรษ และสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นจิตสำนึกรักการเกษตรด้วยกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ขับเคลื่อนการพัฒนางานยุวเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานเยาวชนในภาคการเกษตร รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ และนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนายุวเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมพระราชทานธงยุวเกษตรกร ให้กับตัวแทนยุวเกษตรกร ๔ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปีนี้ได้กำหนดรูปแบบงาน คือ I’m proud to be a 4 H’er โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า ๗๕๐ รายจาก ๗๗ จังหวัด ในส่วนงานจะแบ่งออกเป็นส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่ความรู้ของกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ และหน่วยงานภาคีจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในด้านการพัฒนาเยาวชนในภาคการเกษตร รวมถึงผู้เข้าร่วมงานค่ายเยาวชนเกษตร (4-H Summer Camp) กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมการประกวดแข่งขันด้านการเกษตรของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ เป็นต้น

การจัดงานดังกล่าวกรมส่งเสริมการเกษตร หวังให้ยุวเกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ สร้างโครงข่ายที่เชื่อมโยงกัน รวมถึงยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรอิสระในการพัฒนางานด้านเยาวชนเกษตรให้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนไทยภาคภูมิใจในวิถีเกษตร และพร้อมที่จะสืบทอดอาชีพด้านการเกษตรกรรมต่อไป