ราชมงคลสุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก U2T for BCG

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับเทศบาลตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรข้าวหอมแม่ลา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BBG (U2T for BCG)

โดยมี คุณนิพนธ์ สีตะระโส นายกเทศมนตรีตำบลทับยา เป็นประธานเปิด และ อาจารย์      อภิชยา นิเวศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรมฐานการเรียนรู้กับต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์ อว.ส่วนหน้าจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ เครือข่ายเกษตรกร สมาชิกกลุ่ม U2T ตำบลทับยา ตำบลโพธิ์ชัย และนักเรียนโรงเรียนวัดศรัทธาภิรมย์ ที่เข้าร่วมโครงการ ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลำแม่ลา ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ผู้จัดการตำบล โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งตำบล เทศบาลตำบลทับยาและตำบลโพธิ์ชัย เปิดเผยว่า โครงการ U2T for BCG หรือ หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งตำบล เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. โดยให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาอาชีพต่างๆ กิจกรรมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ กล่าวต่อว่า ที่เทศบาลตำบลทับยา มีกลุ่มผู้จ้างงานได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาอาชีพหลายๆ กิจกรรม ซึ่งกลุ่มผู้จ้างงานนี้ได้ทำการสำรวจและคัดเลือกกิจกรรมหลัก จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกิจกรรมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าปลา ซึ่งเป็นสินค้า GI หนึ่งเดียว ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสิงห์บุรี กระบวนการดำเนินงานของกลุ่มผู้จ้างงาน U2T ทับยา เป็นเวทีหนึ่ง ที่นอกจากจะทำให้ผู้จ้างงานได้เรียนรู้ชุมชน ได้รู้จัก เข้าใจปัญหา และการจัดการทรัพยากรแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะอาชีพเป็นแนวทางสามารถไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งผลงานของน้องๆ ผู้จ้างงานได้ปรากฏออกมาในรูปแบบกิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทับยา พร้อมกับมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาและข้าวอินทรีย์ บนฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียนสีเขียว หรือ BCG จนเป็น ZERO WASTE

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ และพักผ่อนพร้อมจิบกาแฟ ชิลๆ นั่งเล่นเพลินๆ กับบรรยากาศแบบธรรมชาติในสวน จากร้านชงในสวน oh goog cafe