คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ขับเคลื่อนโครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) เป็นประธานในพิธีเปิด การนำเสนอผลสัมฤทธิ์ “โครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565” รับเกียรติจาก คุณเสาวนีย์ พิมเสน การะกรณ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตนครศรีธรรมราช 2 ธนาคารออมสินสาขาทุ่งสง หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน และผู้ประกอบการ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศรีสรรพวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ในการพัฒนาชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสมัยใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา โดยการนำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปเรียนรู้และพัฒนาชุมชนควบคู่กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภค พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีมาตรฐานเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์ในการทำงาน และส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถทำงานเป็นทีม  ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน