สศท.6 เผย ผลสำเร็จ “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนา” ปราจีนบุรี ยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่

นางธีรารัตน์ สมพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนาตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จในการยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่ และมีจุดเด่นในด้าน Zero Waste ที่สามารถพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโพดหลังนาโดยไม่มีวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้ง โดยการไถกลบต้นข้าวโพดหลังนาหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุปรับปรุงโครงสร้างดิน และการนำมาบดสับและหมักเป็นอาหารสำหรับสัตว์ภายในฟาร์ม ทั้งนี้ ในปี 2565 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนาตำบลวังตะเคียน ยังได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดปราจีนบุรี

จากการติดตามของ สศท.6 พบว่า วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนาตำบลวังตะเคียน เริ่มดำเนินการ เมื่อปีงบประมาณ 2563 ในรูปแบบคณะกรรมการแปลงใหญ่ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกรวม 606 ไร่ (ปลูกเฉลี่ย 15.5 ไร่ต่อครัวเรือน) สมาชิกเกษตรกร 39 ราย มี นายประสิทธิ์ ย้อยดา เป็นประธานแปลงใหญ่ เกษตรกรมีการปลูกและดูแลรักษาข้าวโพดรุ่น 2 (ข้าวโพดหลังนา) ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ของปีถัดไป และเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม โดยทางกลุ่มแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งมั่นขยายผลยกระดับศักยภาพการผลิตการตลาดของกลุ่มจึงเสนอแผนยกระดับศักยภาพสามารถเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการภายใต้งบประมาณแผนงาน/โครงการภายใต้ พ.ร.ก.ฯ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีอุปกรณ์ลดต้นทุนสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้แก่ รถเกี่ยวพร้อมอุปกรณ์ เทเลอร์ลากรถเกี่ยว หัวรถเกี่ยวข้าวโพด แทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ดันหน้า เครื่องหยอดข้าวโพด เครื่องพ่นยาแรงดันสูง เครื่องผสมปุ๋ย และโรงเก็บวัสดุ

ทั้งนี้ สำหรับแนวทางการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนาตำบลวังตะเคียนในระยะต่อไปเน้นการสร้างรายได้เกิดมูลค่าเพิ่มจากเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ผลิตเป็นส่วนผสมอาหารสุกรขายให้กับสมาชิกกลุ่มที่มีการเลี้ยงสุกร ปลูกขายในรูปแบบข้าวโพดต้นอ่อนเป็นพืชอาหารโคเนื้อสร้างรายได้ในระยะสั้นอีกทางหนึ่ง กลุ่มจะเป็นตัวแทนขายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เพื่อขายให้ชุมชน หากท่านใดที่สนใจข้อมูลการผลิต และผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพดหลังนาตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถสอบถามได้ที่ นายประสิทธิ์ ย้อยดา ประธานแปลงใหญ่ เบอร์โทร. 089-093-1480