สถานการณ์ผลิตมันสำปะหลัง ภาคเหนือตอนล่าง ปี 66 ผลผลิตรวม 5.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5%

นายเกษม ชาติทอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) เปิดเผยถึงผลพยากรณ์การผลิตมันสำปะหลัง ปี 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566) ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ ซึ่งจากข้อมูลพยากรณ์ของ สศก. ณ เดือนตุลาคม 2565 คาดว่า มีเนื้อที่เก็บเกี่ยวทั้ง 5 จังหวัดรวม 1,777,748 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,702,994 ไร่ (เพิ่มขึ้น 74,754 ไร่ หรือร้อยละ 4) เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกษตรกรขายได้ราคาดี จึงจูงใจให้ขยายเนื้อที่ปลูกทดแทนอ้อยโรงงานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่ามันสำปะหลัง ด้านผลผลิตทั้ง 5 จังหวัด มีจำนวน 5,930,831 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีจำนวน 5,659,598 ตัน (เพิ่มขึ้น 271,233 ตัน หรือร้อยละ 5) เนื่องจากเนื้อที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นและปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตดี โดยในปี 2566 เกษตรกรได้เริ่มเพาะปลูกมันสำปะหลังเดือนมีนาคม 2565 และจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงเดือนตุลาคม 2565 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ ผลผลิตจะออกตลาดมากที่สุดเดือนมกราคม-มีนาคม 2566 คิดเป็นร้อยละ 72 ของผลผลิตทั้งหมด