รมว. กษ. สั่งการด่วน ลงดาบกำจัดขบวนการทุเรียนอ่อน ย้ำชัดหากเจอสวมสิทธิ์ทุเรียนหรือพบการลักลอบจำหน่ายให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทุเรียนส่งออกของประเทศไทย

โดยสั่งการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการป้องกันปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนอย่างเข้มข้น 2 เรื่อง คือ 1. กรณีการสวมสิทธิ์ทุเรียน ได้สั่งการให้ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางแพ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดทุกคน พร้อมทั้งถอนใบรับรอง GAP (ข้อปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีในการผลิตพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค) และ GMP (เกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสินค้า เป็นข้อกําหนดขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่มีความจําเป็นในขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพ)

และ 2. กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างเข้มข้น ตรงไปตรงมาและมีความโปร่งใส โดยหากพบว่ามีการปฏิบัติงานที่ละเลยและทุจริตในหน้าที่ จะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดทันทีเช่นกัน