อธิบดีข้าว ลงพื้นที่เชียงของ ตั้งเป้าผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ชาวนาไทย

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการเพาะปลูกข้าว และติดตามประสานงานประธานกองทุนหมู่บ้าน โดยมี นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ดร.ภณ ทัพพินท์กร นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก นายสานิตย์ จิตต์นุพงศ์ ประธานที่ปรึกษา สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว และศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวทางภาคเหนือ ตลอดจนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านน้ำม้า หมู่ 3 และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9 เข้าร่วม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาไทยมาโดยตลอด จึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อมาช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ กรมการข้าวจึงมุ่งมั่น ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างสูงสุด ตลอดจนบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) อย่างเป็นระบบ โดยยึดขาณุโมเดล จังหวัดกำแพงเพชรเป็นต้นแบบ เพื่อให้พี่น้องชาวนาสามารถผลิตข้าวได้อย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ต่อยอดไปถึงการเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าข้าว และโอกาสในการส่งออกต่อไป

ด้านดร.ภณ นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก เปิดเผยว่า ข้าวรักษ์โลก เป็นการปลูกข้าวโดยคำนึงถึงการรักษานิเวศเป็นหลัก ยกเลิกการเผาฟาง โดยจะได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพทางกายภาพดีขึ้น ทำให้ได้ราคาสูง ประกอบกับการใช้ชีวภัณฑ์ชีวภาพที่มีต้นทุนต่ำ ผลที่ได้คือชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความยั่งยืน

“รัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องการสร้างความยั่งยืนให้พี่น้องชาวนา กรมการข้าวพร้อมสนับสนุนให้ขาณุโมเดล และทุกกลุ่ม เป็นแหล่งผลิตข้าวมีคุณภาพดีและยั่งยืนต่อไป” อธิบดีกรมการข้าว กล่าวทิ้งท้าย