มทร.สุวรรณภูมิ เปิดโครงการ “หนูขอบาทเดียว หนูจะเอาไปช่วยสิ่งแวดล้อม”

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการ “หนูขอบาทเดียว หนูจะเอาไปช่วยสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และนำไปใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาผลิตถังหมักขยะอินทรีย์ในมหาวิทยาลัย จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา