ทางหลวงชนบทเดินหน้าถนนบ้านป่าไร่ จ.สระแก้ว หนุนขนส่งสินค้า เศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33 – บ้านภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระยะทาง 10.300 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนการขนส่ง แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรและการกระจายสินค้าเข้า–ออกจากด่านพรมแดนสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่ปรับปรุงจากถนนลูกรังเป็นลาดยาง เพื่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข 33 (กม.ที่ 302+690) บ้านดงงู หมู่ที่ 7 กับถนนทางหลวงชนบทสาย สก. 3085 (กม.ที่ 9+625) ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

โดยก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 10.300 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง ระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 71.76 โดยก่อสร้างผิวจราจรแล้วเสร็จไปแล้ว 7 กิโลเมตร ส่วนระยะทางที่เหลืออีก 3.300 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานระบบระบายน้ำและงานโครงสร้างทาง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 93.280 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเชื่อมโยงการผลิตจากแหล่งไปสู่ตลาดและผู้บริโภค อีกทั้งลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ลดปริมาณการจราจรที่แออัด โดยใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์Logistics ในการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไปยังภูมิภาคต่างๆ สนับสนุนการท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และส่งเสริมการจ้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย