บูรณาการนโยบายประชาสัมพันธ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย การวางแผนการใช้และพัฒนาช่องทางสื่อสาร การบริหารจัดการและเพิ่มทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์และนักศึกษาสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Google Meet