MOU ขับเคลื่อนใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.     นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด” ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้